Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 138

Άρθρο 138: Περιεχόμενα κτηματολογίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εργασίες υπαίθρου.

 

α) Στην ύπαιθρο ή σε αραιοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης.

 

Με βάση τον άξονα της χάραξης λαμβάνονται ταχυμετρικά σε επαρκές πλάτος αποτύπωσης τα όρια διαχωρισμού των ιδιοκτησιών και καλλιεργειών, οι διάφορες κατασκευές εντός αυτών, (δηλαδή κτίρια πάσης φύσεως, δεξαμενές, φρέατα, καλύβες κ.λ.π.) και τα πάσης φύσεως δέντρα, των οποίων η αγοραπωλησία στην περιοχή, όπου συντάσσεται το κτηματολόγιο, γίνεται κατά τεμάχιο και όχι κατά στρέμμα. Επίσης λαμβάνονται στοιχεία διαστάσεων και είδους κτισμάτων (μονώροφο, διώροφο, λίθινο, από σκυρόδεμα κ.λ.π.), στοιχεία χρήσης τους, είδους και βάθους δεξαμενών και φρεάτων, είδους, μεγέθους και διαχωρισμού των δέντρων σε μικρά, μεσαία, μεγάλα, είδους καλλιεργειών (ακάλυπτα, άγονα, δασώδη, θαμνώδη, λειμώνες, ξηρικοί αγροί, αγροί ποτιστικοί, οπωρώνες, κήποι, αμπέλια και οικόπεδα κ.λ.π.). Επιπλέον συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες των ονοματεπωνύμων, πατρώνυμων και διευθύνσεων των ιδιοκτητών των κτημάτων όπως επίσης και της τρεχούσης αξίας τους. Σε περίπτωση πυκνής κάλυψης της λωρίδας κτηματογράφησης ή μεγάλου πλάτους αυτής πέρα του άξονα της χάραξης, εφόσον απαιτηθεί, εγκαθίσταται βοηθητική όδευση εξαρτημένη από την όδευση της χάραξης, από την οποία λαμβάνονται τα αναγκαία ως άνω στοιχεία.

 

β) Σε πυκνοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης.

 

Με βάση τον άξονα χάραξης ή (εφόσον απαιτείται) με βοηθητικές οδεύσεις ή βοηθητικές στάσεις λαμβάνονται με ορθογώνιες συντεταγμένες τα όρια των ιδιοκτησιών κ.λ.π. και συλλέγονται τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο εδάφιο α.

 

2. Εργασίες γραφείου.

 

Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων του εδάφους που λήφθηκαν συντάσσονται τα εξής τεύχη:

 

α) Κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 για την περίπτωση υπαίθρου ή αραιοκατοικημένων οικισμών με ή χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, 1:500 για την περίπτωση πυκνοκατοικημένων οικισμών με ή εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Σε αυτό φαίνονται ο άξονας της χάραξης της οδού με τους πασσάλους, η χιλιομέτρηση, τα όρια των ιδιοκτησιών και όλες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, τοποθετούνται δε οι γραμμές του εύρους κατάληψης της οδού και οι οριακές γραμμές της ζώνης απαλλοτρίωσης, με αναγραφή των αποστάσεων των γραμμών της ζώνης που απαλλοτριώνεται έναντι κάθε πασσάλου του άξονα της οδού. Γενικά αποφεύγονται οι συχνές θλάσεις της γραμμής απαλλοτρίωσης. Περαιτέρω αριθμούνται οι ιδιοκτησίες και αναγράφονται τα είδη καλλιεργειών αυτών, τα ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα και κατοικίες των ιδιοκτητών. Επίσης επί του διαγράμματος τίθενται τα αναγκαία στοιχεία, τοπωνυμιών, ρευμάτων, ποταμών και χειμάρρων, οικισμών, άλλων οδών, αγωγών υδραυλικών δικτύων, υδραγωγείων και πετρελαίου, εξωκλησιών, μνημείων κ.λ.π.

 

β) Κτηματολογικός πίνακας.

 

Περιέχει αριθμό των τεμαχίων, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τη διεύθυνση των ιδιοκτητών, το είδος κάθε ιδιοκτησίας, το είδος και τον αριθμό των απαλλοτριωτέων δένδρων κατά μέγεθος (μικρά, μεσαία, μεγάλα) τους όγκους των κτισμάτων, τα εμβαδά των κάθε ιδιοκτησιών κ.λ.π.

 

γ) Πίνακας προεκτίμησης δαπάνης αποζημιώσεων απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών.

 

Σε αυτόν αναγράφονται οι τιμές μονάδας της αξίας κάθε είδους ιδιοκτησίας, οι προτεινόμενες καταβλητέες αποζημιώσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο κατά περίπτωση προς εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού μπορούν να περιληφθούν στον ανωτέρω πίνακα του εδαφίου β αναλυτικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.