Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Πολυγωνομετρίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για πάσης φύσεως λεπτομερειακές αποτυπώσεις, βυθομετρήσεις, ταχυμετρικές υψομετρήσεις, αποτυπώσεις κατά τομές καθώς και για εφαρμογές πάσης φύσεως απαιτείται η εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός πολυγωνικών οδεύσεων.

 

2. Οι ως άνω πολυγωνικές οδεύσεις πρέπει να είναι εξαρτημένες πλήρως οι μεν πρωτεύουσες από δυο τριγωνομετρικά σημεία ή από ένα τριγωνομετρικό σημείο και πολυγωνικό κόμβο, οι δε δευτερεύουσες από δυο πολυγωνικά σημεία των πρωτευουσών οδεύσεων ή κόμβων πρωτευουσών οδεύσεων.

 

3. Η μορφή των οδεύσεων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τεταγμένη.

 

4. Η σήμανση γίνεται με μόνιμες σημάνσεις όπως φαίνεται στο σχήμα 3, εντός δε πόλεων όπως φαίνεται στο σχήμα 3)α ή με πρόχειρη σήμανση.

 

5. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες μετρούνται δυο φορές σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου με ταχύμετρο αποδόσεως μέχρι 10 εκατονταδικής διαιρέσεως.

 

6. Οι πολυγωνικές οδεύσεις πρέπει όπως έχουν τα κατωτέρω μέγιστα όρια μήκους όδευσης και πλευρών ανάλογα με την κλίμακα.

 

Κλίμακες

Μέγιστα μήκη οδεύσεων

Μέγιστα μήκη πλευρών

Πεδινό

Ορεινό

Πεδινό

Ορεινό

1: 200

750 m

1.000 m

50 m

75 m

1: 500

900 m

1.000 m

75 m

100 m

1: 1.000

1.000 m

1.300 m

100 m

150 m

1: 2.000

1.500 m

2.200 m

150 m

200 m

1: 5.000

2.500 m

3.000 m

250 m

300 m

1: 10.000

3.500 m

4.500 m

400 m

500 m

 

α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω δυσκολίας ιδρύσεως τριγωνομετρικών σημείων, οι οδεύσεις υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα μήκη, επιβάλλεται ο υπολογισμός πολυγωνομετρικού κόμβου από τρεις τουλάχιστον συγκλίνουσες οδεύσεις.

 

β) Το μήκος πλευράς πρέπει να μη είναι δυσαναλόγως μικρό συγκριτικά με τις προσκείμενες πλευρές αυτής, η δε σχέση που συνδέει τα μήκη αυτά να είναι της τάξεως 1:3.

 

γ) Η διαφορά μεταξύ των εξαγομένων κάθε ζεύγους μετρήσεως πλευράς με μετροταινία πρέπει να είναι μικρότερη των ακόλουθων μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών που δίδονται από τους τύπους του πίνακα.

 

fig3

 

 

Κλίμακες

Ομαλό έδαφος

Κεκλιμένο έδαφος

1:200

1:500

Eqn017

Eqn018

1:1.000

1:2.000

Eqn018

Eqn019

1:5.000

Eqn019

Eqn020

 

Όπου Μ = Μήκος πλευράς

 

δ) Η μεταξύ των εξαγομένων ζεύγους μετρήσεως πλευράς σταδιομετρικά πρέπει να είναι μικρότερη από τις ακόλουθες δεδομένες μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές:

 

Κλίμακες

Ομαλό έδαφος

Κεκλιμένο έδαφος

1:10.000

Eqn021

Eqn022

 

7. Οι μεταξύ δύο εξαγομένων μετρήσεων γωνίας διαφορές, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον βαθμό αποδόσεως του οργάνου.

 

8. Οι υπολογισμοί των πολυγωνικών οδεύσεων γίνονται με χρήση πενταψήφιων υπολογισμών ή με ανάλογες φυσικές τιμές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

 

α) Τα ολικά γωνιώδη σφάλματα κατά τον υπολογισμό των πολυγωνικών οδεύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:

 

Κλίμακες

Μέγιστα μήκη οδεύσεων

Μέγιστα μήκη πλευρών

Πεδινό

Ορεινό

Πεδινό

Ορεινό

1: 200

Eqn023

Eqn024

Eqn025

Eqn026

1: 500

Eqn025

Eqn026

Eqn026

Eqn027

1: 1.000

Eqn025

Eqn027

Eqn027

Eqn028

1: 2.000

Eqn025

Eqn027

Eqn027

Eqn028

1: 5.000

Eqn026

Eqn027

Eqn027

Eqn028

 

όπου Ν = αριθμός των κορυφών.

β) Τα ανεκτά όρια του ολικού γραμμικού σφάλματος Eqn029 με οδεύσεις που έχουν μετρηθεί με μετροταινία, καθορίζονται από τις τιμές του ακόλουθου πίνακα:

 

Κλίμακες

Μέγιστα μήκη οδεύσεων

Μέγιστα μήκη πλευρών

Πεδινό

Ορεινό

Πεδινό

Ορεινό

1: 200

Eqn031

Eqn035

Eqn032

Eqn033

1: 500

Eqn031

Eqn035

Eqn032

Eqn033

1: 1.000

Eqn032

Eqn033

Eqn038

Eqn034

1: 2.000

Eqn033

Eqn036

Eqn034

Eqn040

1: 5.000

Eqn034

Eqn037

Eqn039

Eqn041

 

γ) Τα ανεκτά όρια του ολικού γραμμικού σφάλματος Eqn030με οδεύσεις που έχουν μετρηθεί σταδιομετρικά, καθορίζονται από τις τιμές του ακόλουθου πίνακα:

 

Κλίμακες

Μέγιστα μήκη οδεύσεων

Μέγιστα μήκη πλευρών

Πεδινό

Ορεινό

Πεδινό

Ορεινό

1: 10.000

Eqn042

Eqn043

Eqn043

Eqn044

 

9. Σε μικρής έκτασης και σημασίας τοπογραφικές εργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλειστές οδεύσεις, μη εξαρτημένες από τριγωνικά σημεία.

 

10. Το πολυγωνικό δίκτυο σχεδιάζεται επί πλαστικού διαφανούς, σε κατάλληλη πάντοτε κλίμακα, και φαίνεται δε η διανομή των φύλλων αποτύπωσης.

 

11. Οι πίνακες συντεταγμένων και υψομέτρων, καθώς και τυχόν περιγραφές να μπορούν να αναπαραχθούν με φωτοτυπία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.