Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Στάδια μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

1. Οι μελέτες οδών και των συναφών προς αυτές τεχνικών έργων εντάσσονται σε ενιαία κατηγορία.

 

2. Η πλήρης μελέτη μιας οδού διακρίνεται και παραδίδεται από το Μελετητή σε ξεχωριστά στάδια, όπως αναγράφεται παρακάτω:

 

α) Μελέτη σκοπιμότητας (FEASIBILITY REPORT).

β) Μελέτη αναγνώρισης.

γ) Προμελέτη.

δ) Οριστική μελέτη μετά του κτηματολογίου αυτής.

ε) Προμελέτη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων της οδού.

στ) Οριστική μελέτη των τεχνικών έργων της οδού.

 

3. Η λεπτομερής γνώση της εδαφικής ζώνης διελεύσεως της οδού, που προσδιορίζει ουσιώδη στοιχεία της μελέτης και κατασκευής της, είναι δυνατόν να υπαγορεύσει παράλληλα με τα στάδια των ανωτέρω μελετών να εκπονηθούν και οι ακόλουθες ειδικές μελέτες που συντάσσονται και αμείβονται ιδιαίτερα κατά τις οικείες προδιαγραφές και κώδικες:

 

α) Γεωλογική μελέτη.

 

α)α) Γεωλογική αναγνώριση.

Εάν δεν προβλέπεται η εκπόνηση αυτής στη σύμβαση, αλλά όμως αυτή απαιτείται, προτείνεται από το Μελετητή κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης αναγνώρισης και μετά την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) αυτή εκπονείται και υποβάλλεται με τη μελέτη αναγνώρισης, παρατείνοντας ανάλογα τις σχετικές προθεσμίες.

α)β) Γεωλογική χαρτογράφηση.

Ομοίως συντάσσεται κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις και γεωλογική χαρτογράφηση κατά το στάδιο της προμελέτης της οδού, στα τμήματα τα οποία απαιτείται βάσει της γεωλογικής αναγνώρισης.

 

β) Εδαφοτεχνική μελέτη.

 

Αυτή εκπονείται με τις απαιτούμενες έρευνες ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό (όπως π.χ. έλεγχος υπεδάφους για την έδραση υψηλών ορυγμάτων, καθορισμός θέσεων σημαντικών γεφυρών, καθορισμός πηγών και ποσοτήτων δοκιμών υλικών οδοστρωσίας και τεχνικών έργων κ.λ.π.), σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, παρατείνοντας ανάλογα τις σχετικές προθεσμίες. Η εντολή για την εκπόνησή της δίδεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή που υποβάλλεται μαζί με τη μελέτη αναγνώρισης ή και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της προμελέτης.

 

γ) Συμπληρωματική εδαφοτεχνική μελέτη.

 

Η υποβολή αυτής, όπου απαιτείται, γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της οριστικής μελέτης της οδού, η οποία εναρμονίζεται με τα πορίσματα της εδαφοτεχνικής αυτής μελέτης. Η εντολή για την εκπόνησή της δίδεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή που υποβάλλεται μαζί με την προμελέτη της οδού.

 

δ) Εδαφοτεχνική μελέτη για τη μελέτη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

 

Η εντολή για την εκτέλεση της δίδεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή που υποβάλλεται πριν ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της οριστικής μελέτης της οδού.

 

ε) Κυκλοφοριακή μελέτη.

 

Αυτή εκπονείται μετά την έγκριση της αναγνώρισης και μετά από ειδική εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

4. Η πλήρης μελέτη ενός μεμονωμένου τεχνικού έργου διακρίνεται και παραδίδεται από τον Μελετητή σε ξεχωριστά στάδια ως εξής:

 

α) Γενική έκθεση επί των απαιτούμενων τοπογραφικών εργασιών, γεωτεχνικών, υδραυλικών κ.λ.π. πάσης φύσεως ερευνών συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αναγκαίων μελετών για τον καθορισμό της οριστικής θέσης της οδού, για την οποία μελετάται το εν λόγω τεχνικό έργο.

 

β) Προκαταρκτική μελέτη μαζί με τη μελέτη θεμελίωσης, που στηρίζεται στα αποτελέσματα της εδαφοτεχνικής μελέτης, και εξαντλεί τις υποψήφιες λύσεις.

 

γ) Οριστική μελέτη.

 

5. Το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προδιαγραφή, επειδή αποτελεί άλλη τέτοια μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.