Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Χωροστάθμηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γεωμετρική χωροστάθμηση.

Η γεωμετρική χωροστάθμηση εκτελείται με τον καθ' ύψος προσδιορισμό σημείων με χωροβάτη εικοσαπλής τουλάχιστον μεγέθυνσης και ευαισθησίας αεροστάθμης μέχρι 30'' x 2.

 

α) Για τον καθορισμό των σταθερών σημείων τοποθετούνται μόνιμες χωροσταθμικές αφετηρίες που πακτώνονται κατά προτίμηση σε κτίσματα ή άλλες σταθερές κατασκευές ελλείψει δε αυτών σε βάθρα ειδικώς κατασκευαζόμενα όπως στο σχήμα 4.

 

β) Η θέση, ο αριθμός και η μεταξύ απόσταση των χωροσταθμικών αφετηριών, ορίζονται ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίο εκτελείται η χωροστάθμηση.

 

γ) Οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των αφετηριών προσδιορίζονται με διπλές χωροσταθμικές οδεύσεις. Η διαφορά μεταξύ ζεύγους χωροσταθμήσεως (μετάβαση και επιστροφή) πρέπει να είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές σε mm όπου Μ = η απόσταση σε km.

 

Δίκτυο Α Τάξεως

(μέγιστης ακρίβειας)

Δίκτυο Β Τάξεως

Δίκτυο Γ Τάξεως

Eqn045

Eqn046

Eqn047

 

δ) Η συνόρθωση των υψομετρικών διαφορών γίνεται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή με τη μέθοδο διαδοχικών προσεγγίσεων ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο της ίδιας ακρίβειας θεωρώντας το χωροσταθμικό δίκτυο ως ενιαίο σύνολο, η δε εξάρτηση αυτού γίνεται από αφετηρίες του κρατικού χωροσταθμικού δικτύου. Η διάρθρωση του χωροσταθμικού δικτύου Β' τάξεως συνίσταται από πολύγωνα με μήκος κάθε πλευράς 5 - 10 km, του δε Γ' τάξεως, από όδευση εξαρτημένα από σημεία του δικτύου Β' τάξεως. Το μέσο σφάλμα του δικτύου ανά χιλιόμετρο πρέπει να είναι μικρότερο από τις τιμές του κατωτέρου πίνακα.

 

Τάξη δικτύου

Α

Β

Γ

Μέσο σφάλμα σε χιλιόμετρα

2

5

10

 

υπολογιζόμενο από τον τύπο:

 

Eqn048

 

όπου:

u οι πιθανές διορθώσεις και

n ο αριθμός των πλεοναζόντων παρατηρήσεων

 

 

Χυτό επιτόπου
 
Χυτοσιδηρός ή ορειχάλκινος ήλος

fig4

Σχήμα 4: Τύπος βάθρων χωροσταθμικών αφετηριών από σκυρόδεμα

 

ε) Το χωροσταθμικό δίκτυο σχεδιάζεται σε κατάλληλη κλίμακα επί πλαστικού διαφανούς, φαίνεται δε η διανομή των φύλλων αποτύπωσης.

 

Στο διάγραμμα αυτό πρέπει απαραίτητα να αναγραφεί ο υψομετρικός ορίζοντας στον οποίο αναφέρεται, να είναι δε δυνατή η εκτύπωση φωτοτυπίας.

 

στ) Οι πίνακες υψομέτρων και άλλων στοιχείων των χωροσταθμικών αφετηριών, καθώς και περιγραφές τους πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν με φωτοτυπία.

 

2. Τριγωνομετρική χωροστάθμηση.

Για τον τριγωνομετρικό υπολογισμό της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο σημείων Α και Β τριγωνομετρικά χρησιμοποιείται ο τύπος:

 

Eqn049

όπου:

 

ΔΗ = η υψομετρική διαφορά μεταξύ των Α και Β,

Μ = η οριζόντια απόστασή τους,

R = η ακτίνα της γης = 6.370.00,

Κ = 0,13 ο συντελεστής διαθλάσεως,

Ζ = η ζενίθια απόσταση,

J = το ύψος του οργάνου και

S = το ύψος σκοπεύσεως.

 

Τα υψόμετρα των κορυφών των πολυγωνικών οδεύσεων πρέπει να υπολογίζονται τριγωνομετρικά με ταχυμετρικούς πίνακες. Το υψομετρικό σφάλμα τριγωνομετρικής ή πολυγωνικής όδευσης εξαρτημένης από δύο σημεία που προσδιορίζονται τριγωνομετρικά μπορεί να είναι μικρότερο από τις τιμές του ακόλουθου τύπου:

 

Eqn050

 

όπου:

 

Ν = ο αριθμός των κορυφών,

ΣΔΗ = το άθροισμα των απολύτων τιμών των επιμέρους υψομετρικών διαφορών.

 

Εάν υψομετρική όδευση έχει εξαρτηθεί από σημεία που έχουν οριστεί υψομετρικά με γεωμετρική χωροστάθμηση ο τελευταίος όρος του ανωτέρω τύπου (+ 0.25) παραλείπεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.