Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Τριγωνισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη βάση εν γένει των τοπογραφικών εργασιών αποτελεί το τριγωνομετρικό δίκτυο, που χρησιμεύει για την εξάρτηση των πολυγωνικών οδεύσεων την λήψη φωτοσταθερών σημείων κ.λ.π. Το τριγωνομετρικό δίκτυο επιβάλλεται να είναι εντεταγμένο στο Κρατικό δίκτυο.

 

2. Οι τριγωνισμοί αναλόγως της διάρθρωσής τους (σχήμα, τρόπος υπολογισμού κ.λ.π.) και των αποστάσεων των σημείων, κατατάσσονται σε Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV τάξη όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Τάξη Τριγωνομετρικών Σημείων

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

Απόσταση σημείων σε km

> 30

30 - 15

15 - 5

5,25

 

Εκτός των ανωτέρω μπορούν να προσδιορισθούν τριγωνομετρικά σημεία με τομές (εμπροσθοτομίες, πλαγιοτομίες, οπισθοτομίες).

 

3. Η εξάρτηση του τριγωνομετρικού δικτύου πρέπει να εκτελείται πάντοτε από ένα τρίγωνο του Κρατικού δικτύου, τάξεως ανωτέρας του εγκατεστημένου.

 

4. Οι αποστάσεις των σημείων του δικτύου πρέπει αν είναι ανάλογες προς την τάξη του, να σχηματίζουν δε τρίγωνα κατά το δυνατόν ισόπλευρα.

 

5. Η πυκνότητα αυτών ανά km2 αποτυπωμένης έκτασης πρέπει να προσεγγίζει αυτή που δίδεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Πίνακας αποτύπωσης

Πυκνότητα ανά km2

Παρατηρήσεις

1: 500

4

Ο πίνακας αυτός ισχύει προκειμένου περί συγκεντρωμένων εκτάσεων και σχήματος που προσεγγίζει το κανονικό.

1: 1.000

2

1: 2.000

1

1: 5.000

0,6

1: 10.000

0,4

 

6. Η σήμανση των σημείων του δικτύου γίνεται όπως στα σχήματα 1 και 2.

 

7. Η επισήμανση γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα αυτών με το όργανο, η δε εξασφάλιση από σταθερά χαρακτηριστικά σημεία και περιγραφή της θέσης αυτών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερη, για την εύκολη ανεύρεση αυτών από κάθε τρίτο, και επανίδρυση στην περίπτωση καταστροφής.

 

8. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες μετρούνται σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου ο δε αριθμός περιόδων και το όργανον που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι όπως στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

 

Αριθμός περιόδων

Είδος τριγωνισμού

Απόδοσις οργάνου

(σε CC)

Οριζόντιοι γωνίες

Κατακόρυφοι γωνίες

ΙΙΙ τάξεως

2

8

4

ΙV τάξεως

2

6

4

Τομές

100

4

4

 

fig1

 

fig2

 

α) Κατά τις γωνιομετρήσεις τα ανεκτά όρια πρέπει να μην υπερβαίνουν τα ολικά γωνιώδη σφάλματα που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα για κάθε τρίγωνο.

 

Είδος τριγωνισμού

ΙΙΙ

IV

Ολικό σφάλμα τριγώνου σε CC

6

15

 

β) Οι τομές είναι απαραίτητο να είναι τουλάχιστον διπλές για την λήψη του μέσου όρου των συντεταγμένων.

 

γ) Η σήμανση των τομών όπου αυτή απαιτείται γίνεται όπως στο σχήμα 2

 

9. Η συνόρθωση των γωνιών των δικτύου μέχρι IV τάξεως γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ή άλλης ακρίβειας οι δε υπολογισμοί με εξαψήφιους τουλάχιστον υπολογισμούς.

 

α) Οι γωνιομετρήσεις των οριζοντίων γωνιών θεωρούνται παραδεκτές εφόσον από πρόχειρους υπολογισμούς του σημείου που προσδιορίζεται εξ όλων των γνωστών, οι συντεταγμένες του παρουσιάζουν αβεβαιότητα το πολύ 10 cm.

 

β) Τα υψόμετρα των τριγωνομετρικών σημείων προσδιορίζονται λαμβανομένης υπόψη της σφαιρικότητας της γης και της διαθλάσεως εφόσον υπολογίζονται τριγωνομετρικά με εξάρτηση από γνωστά υψόμετρα που προέρχονται κατά προτίμηση από γεωμετρική χωροστάθμηση. Η συνόρθωση αυτών γίνεται κατά πολύγωνα.

 

10. Το τριγωνομετρικό δίκτυο σχεδιάζεται επί πλαστικού διαφανούς υπό κατάλληλη πάντοτε κλίμακα και εμφαίνεται πάντοτε η διανομή των πινακίδων αποτύπωσης επί αυτού. Οι πίνακες συντεταγμένων και υψομέτρων τριγωνομετρικών σημείων καθώς και τα βιβλιάρια περιγραφών και εξασφαλίσεων πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν με φωτοτυπία.

 

11. Σε περιπτώσεις που μπορούν πλήρως να δικαιολογηθούν λόγω ελλείψεως τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού δικτύου, μπορούν να εκτελεσθούν αυτοτελή τριγωνομετρικά δίκτυα.

 

α) Οι όροι ιδρύσεως των αυτοτελών δικτύων είναι όμοιοι με τους των εξαρτημένων τοιούτων, πρέπει όμως απαραιτήτως να μετρηθούν δύο τουλάχιστον βάσεις εξαρτήσεως και επιπλέον να γίνεται προσανατολισμός του αυτοτελούς δικτύου αστρονομικά.

 

β) Η σήμανση των ανεξαρτήτων δικτύων γίνεται όπως στο σχήμα 2.

 

γ) Η διαφορά μεταξύ δύο εξαγομένων μετρήσεως της βάσης (Β) πρέπει να είναι μικρότερη της τιμής δ κατά τον τύπο:

 

Eqn015

 

δ) Κατά τον υπολογισμό η βάση προβάλλεται επί του γεωειδούς, με χρήση του τύπου:

 

Eqn016

 

όπου

 

β = το ανηγμένο μήκος

Β = το μετρημένο μήκος

R = 6.370.000 (η ακτίνα της γης)

Η = το υψόμετρο της βάσεως (με προσέγγιση 10 m).

 

Το σχετικό μέσο σφάλμα πρέπει να είναι μικρότερο του 0.0001Β.

 

ε) Πρέπει απαραίτητα στους πίνακες συντεταγμένων και τα σχέδια αποτύπωσης να αναφέρεται στο υπόμνημα ότι πρόκειται περί αυτοτελούς δικτύου, καθώς και ο τρόπος προσανατολισμού του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.