Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατώτερα όρια στελέχωσης κεφαλαίου κ.λ.π. επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατώτερα όρια βασικής στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης για την εγγραφή ή κατάταξη σε μια κατηγορία ορίζονται για τις διάφορες τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως εξής:

 

α) Για τη Α' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Α' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

β) Για τη Β' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Β' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

γ) Για τη Γ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

δ) Για τη Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση: 1 στέλεχος Δ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

ε) Για τη Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Δ' τάξης και 1Β' ή 2Α' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

στ) Για τη Ε' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Δ' τάξης, 1Γ' και 1Β' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

ζ) Για τη ΣΤ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 2 στελέχη Δ' τάξης και 2Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

η) Για τη Ζ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 3 στελέχη Δ' τάξης και 2 στελέχη Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

θ) Για τη Η' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 5 στελέχη Δ' τάξης και 6 στελέχη Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

Ειδικά για την Η' τάξη που είναι γενική πρέπει από τα στελέχη της τρία τουλάχιστον να έχουν Δ' τάξη Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, υδραυλικά, οικοδομικά και λιμενικά, ένα τουλάχιστον στέλεχος Δ' τάξης και ένα Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένα στέλεχος Δ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

2. Όταν η επιχείρηση έχει την παραπάνω βασική στελέχωση για μια κατηγορία έργων στις διάφορες τάξεις και μέχρι την Ζ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για να εγγραφεί και να καταταγεί σε άλλη κατηγορία, απαιτείται να διαθέτει για κάθε πρόσθετη κατηγορία, επιπλέον αριθμό στελεχών για τις διάφορες τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως εξής:

 

α) Για την Α' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Α' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

β) Για την Β' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Α' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

γ) Για την Γ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Β' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

δ) Για την Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση: 1 στέλεχος Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

ε) Για την Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Γ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

στ) Για την Ε' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Δ' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

ζ) Για την ΣΤ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Δ' τάξης και 1 Γ' ή 2Β' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

η) Για την Ζ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 1 στέλεχος Δ' τάξης και 1Γ' ή 2Β' τάξης Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

Τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης γραμμένα και στην εν λόγω κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή άλλα πρόσωπα.

 

3. Τα κατώτερα όρια ιδίου κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει μια εργοληπτική επιχείρηση ανεξάρτητα με τη νομική μορφή της, για την αντίστοιχη μέχρι την Ζ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ορίζονται για μια κατηγορία έργων ως εξής:

 

α) Για την Α' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 1.500.000 δραχμές.

β) Για την Β' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 6.000.000 δραχμές.

γ) Για την Γ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 15.000.000 δραχμές.

δ) Για την Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ατομική Επιχείρηση 30.000.000 δραχμές.

ε) Για την Δ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 37.500.000 δραχμές.

στ) Για την Ε' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 75.000.000 δραχμές.

ζ) Για την ΣΤ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 150.000.000 δραχμές.

η) Για την Ζ' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 450.000.000 δραχμές.

 

Για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά ποσοστό 20% και για κάθε άλλη πρόσθετη κατηγορία έργων προστίθεται ποσοστό 15%, στα ανωτέρω ποσά.

 

Ειδικά για την Η' τάξη το κατώτερο όριο ιδίου κεφαλαίου ορίζεται σε 1.800.000.000 δραχμές.

 

4. Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά την αναλογία 1:2,5. Στα δανειακά κεφάλαια δεν υπολογίζονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών, που εκδίδονται για τα δημόσια έργα, που εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση.

 

5. Τα κατώτερα όρια παγίου κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' ανεξάρτητα με τη νομική μορφή τους για την αντίστοιχη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ορίζονται στο 40%, του ανωτέρω ορίου του ιδίου κεφαλαίου. Από τα στοιχεία του παγίου κεφαλαίου τουλάχιστον το 25% πρέπει να αντιστοιχεί σε ακίνητα και το 50% σε μηχανικό εξοπλισμό.

 

6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε', ΣΤ', Ζ', και Η' τάξης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για την εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής τους υποβάλλουν οργανόγραμμα από το οποίο προκύπτει άρτια οργάνωση και εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό των υπηρεσιών τους, η σύνθεση των στελεχών κάθε τομέα, τα γραφεία (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) που στεγάζονται και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης και φύλαξης υλικών. Το οργανόγραμμα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο προσωπικό, πέραν της βασικής στελέχωσης από τεχνικούς του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου που απασχολεί η εργοληπτική επιχείρηση και είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Επίσης περιλαμβάνει την οργάνωση του λογιστηρίου που διαθέτει η επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει λογιστήριο, υποβάλλει σύμβαση για τη λογιστηριακή της εξυπηρέτηση από άλλο οργανωμένο λογιστήριο, η οποία θα είναι θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Το οργανόγραμμα ελέγχεται από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης της επιχείρησης.

 

Τα κατώτερα όρια του υπόλοιπου προσωπικού, που απασχολούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με τη νομική μορφή τους, για την αντίστοιχη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

α) Για την Ε' τάξη 1 οικονομικής κατεύθυνσης απόφοιτος ΑΕΙ και 2 τεχνικοί εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος ΑΕΙ.

β) Για την ΣΤ' τάξη 2 οικονομικής κατεύθυνσης εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος ΑΕΙ και 4 τεχνικοί εκ των οποίων 2 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ.

γ) Για την Ζ' τάξη 3 οικονομικής κατεύθυνσης εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος ΑΕΙ και 6 τεχνικοί εκ των οποίων 2 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ.

δ) Για την Η' τάξη 4 οικονομικής κατεύθυνσης, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ και 12 τεχνικοί, εκ των οποίων 5 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ.

 

Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, οι επιχειρήσεις της Η' τάξεως υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιβλέποντος μηχανικού εξειδικευμένου σε θέματα περιβάλλοντος, υπευθύνου για την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής μελέτης, καθώς και για την εν γένει επίδραση των υλικών και του έργου επί του περιβάλλοντος.

 

Οι τεχνικοί υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στα όρια στελέχωσης προσωπικού δεν μπορεί να στελεχώνουν ή να είναι υπάλληλοι σε άλλη επιχείρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση προσκομίζει σύμβαση με οργανωμένο λογιστήριο, όπως προβλέπεται ανωτέρω τα στελέχη της οικονομικής κατεύθυνσης μειώνονται κατά ένα σε κάθε τάξη.

 

7. Όλες οι επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων πρέπει να έχουν τεχνικό διευθυντή ένα από τα στελέχη τους τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Δύο τουλάχιστον από τα στελέχη της συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Τα στελέχη της επιχείρησης των παραγράφων 1 και 2 έχουν συνεχή απασχόληση σε αυτή, μετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης, είναι ασφαλισμένα από την εργοληπτική επιχείρηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα και δεν μπορεί να απασχολούνται σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση. Η συνεχής απασχόληση και η ενεργός συμμετοχή τους, αποδεικνύεται από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του εταίρου της προσωπικής εταιρίας ή της εταιρίας ή του εταίρου της προσωπικής εταιρίας ή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ανάλογα με τη μορφή της εργοληπτικής επιχείρησης. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν έχουν μια από τις πιο πάνω ιδιότητες, η συνεχής απασχόληση και ενεργός συμμετοχή τους στο έργο της επιχείρησης αποδεικνύεται από σύμβαση μίσθωσης εργασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Τα στελέχη παραμένουν στην επιχείρηση σε όλη τη χρονική διάρκεια (τριετία) που ισχύει η εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης. Αποχώρηση από την επιχείρηση πριν την τριετία επιτρέπεται μόνο μετά παρέλευση έτους από την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους στην επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής. Η επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν προεγκρίνει η επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τη ζητούμενη μεταβολή και το στέλεχος αποχωρήσει από την επιχείρηση, δεν επιτρέπεται για ένα εξάμηνο τουλάχιστον να στελεχώσει άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής εργοληπτικής επιχείρησης από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τα στελέχη της δεν μπορούν να στελεχώσουν οποιαδήποτε εργοληπτικής επιχείρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επί δωδεκάμηνο, εκτός και αν με την απόφαση διαγραφής της επιχείρησης διαπιστωθεί ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τους λόγους της διαγραφής της.

 

8. Ως ίδιο κεφάλαιο για την εφαρμογή της παραγράφου 3 νοείται για ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρία, η καθαρή της θέση, όπως προκύπτει από την απογραφή και τον ισολογισμό του προηγουμένου έτους και για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την ανώνυμη εταιρία ή τον συνεταιρισμό με καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο με τα αποθεματικά κάθε μορφής και τα θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, τις διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τις διαφορές αναπροσαρμογής (αξίας συμμετοχών και χρεογράφων και αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) και τα ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου (καταθέσεις μετοχών ή εταίρων, διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως) σύμφωνα και με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1123/1980.

 

Το κεφάλαιο που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο αποτελεί και την καθαρή θέση της επιχείρησης και προκύπτει από τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών και ορκωτών εκτιμητών του τελευταίου προ της αίτησης για κατάταξη ή αναθεώρηση, τριμήνου που θα συνοδεύει προσωρινό ισολογισμό συντεταγμένο σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1123/1980, ο οποίος και θα περιλαμβάνει όλα τα αντίστοιχα κονδύλια της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποδεικνύεται οποτεδήποτε με βεβαίωση κεφαλαίου Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για την κατάθεσή του σε χρήμα ή χρεόγραφα του Δημοσίου ή άλλα χρεόγραφα που εκδίδονται με την εγγύηση του Δημοσίου.

 

9. Τα πάγια στοιχεία λαμβάνονται από τον ισολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και από τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών που εκδίδονται το τελευταίο προ της αίτησης τρίμηνο.

 

10. Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων για την αξιολόγηση της εμπειρίας της εργοληπτικής επιχείρησης γίνονται δεκτά μόνο όταν ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών (τζίρος) συμπεριλαμβάνεται και στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στα πιστοποιητικά αυτά περιλαμβάνονται έργα που εκτελέστηκαν, είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από συμμετοχή της σε κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις και κατά το ποσοστό συμμετοχής της. Πιστοποιητικά έργων, τα οποία εκτελούνται στο έτος υποβολής της αίτησης για εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο τίμημα του έργου. Σχετικά πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στελεχών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών λαμβάνονται υπόψη στην προσμέτρηση της ελάχιστης εμπειρίας της επιχείρησης μόνον κατά την πρώτη εγγραφή των εταιριών μέχρι και την Ε ' τάξη. Για τις υπόλοιπες τάξεις συνεκτιμώνται από την επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με τα υπόλοιπα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984.

 

11. Για κάθε εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στην Ε' τάξη ή αναθεώρηση εγγραφής στην Ε', Στ και Ζ' τάξη απαιτείται για απόδειξη ελάχιστης εμπειρίας η προσκόμιση πιστοποιητικών συνολικής εκτέλεσης έργων κατά την προηγούμενη τριετία, με επικαιροποίηση των ποσών στο προηγούμενο τρίμηνο της υποβολής της αίτησης, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 25% του ανωτέρου ορίου της τάξης για την οποία ζητείται η εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και εφόσον αφορά μια κατηγορία. Για κάθε επιπλέον κατηγορία στο ανωτέρω όριο προστίθεται ποσοστό 5% του ανωτέρω ορίου της τάξης.

 

Ειδικά για την αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης στην Η' τάξη απαιτείται ως απόδειξη της ελάχιστης εμπειρίας η προσκόμιση πιστοποιητικών συνολικής εκτέλεσης έργων της προηγούμενης τριετίας, τουλάχιστον 50% του ανωτάτου ορίου της τάξης αυτής.

 

12. Τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους κατώτερα όρια αποτελούν απαραίτητο όρο απαιτήσεων για την υποβολή αίτησης εγγραφής κατάταξης ή αναθεώρησης της εγγραφής στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία της επιχείρησης μέχρι την Ζ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Για τη εγγραφή, κατάταξη ή αναθεώρηση εγγραφής συνεκτιμώνται από την επιτροπή του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και όλα τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 και του προεδρικού διατάγματος 23/1993.

 

Ειδικά για την εγγραφή ή την αναθεώρηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 και στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 23/1993 πρέπει να αποδεικνύουν την τεχνική, οργανωτική και πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης για να ανταποκριθεί στην εκτέλεση μεγάλων και τεχνικά πολύπλοκων έργων.

 

Τα ανωτέρω κατώτερα όρια είναι επίσης απαραίτητα για τη διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Κάθε μείωση των κατωτέρω ορίων κεφαλαίου ή μεταβολή στα πρόσωπα των παραγράφων 1-9 ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια για το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων μέσα σε προθεσμία τριών μηνών η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε αποκατάσταση των κατωτέρω ορίων και να ανακοινώσει τις σχετικές μεταβολές στην πιο πάνω υπηρεσία.

 

13. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε', ΣΤ', Ζ' και Η', υποχρεούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατ' έτος τον ισολογισμό τους και να ενημερώνουν το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά εξάμηνο με έκθεση δραστηριότητας, στην οποία θα περιλαμβάνεται η εξαμηνιαία λογιστική κατάσταση της επιχείρησης και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 για οιανδήποτε μεταβολή των στοιχείων με τα οποία έγινε η εγγραφή ή η αναθεώρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Με την πάροδο άπρακτου προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξεως του εξαμήνου για το οποίο υποχρεούται η εργοληπτική επιχείρηση να υποβάλλει την έκθεση δραστηριότητας, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση δεν συγκεντρώνει τις υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατάταξης στην τάξη που είναι γραμμένη και υποβιβάζεται σε όλες τις κατηγορίες στην αμέσως κατώτερη τάξη. Μέσα στην ίδια δίμηνη προθεσμία η υπηρεσία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υποχρεούται να κάνει έγγραφη υπόμνηση στην εργοληπτική επιχείρηση για την υποχρέωση υποβολής της σχετικής έκθεσης δραστηριότητας. Για τον υποβιβασμό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 368/1994 (ΦΕΚ 201/Α/1994)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.