Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πρόστιμο κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρόστιμο κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1418/1984 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 δραχμών αν πρόκειται για επικίνδυνες στο κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. Το ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση έχει διαπράξει επανειλημμένα παραβάσεις. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 500.000 αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη για το κοινό και η επιχείρηση μέχρι την υποβολή των αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην πιο κάτω παράγραφο 5 έχει άρει την παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέσει έγκαιρα την αρμόδια υπηρεσία να διαπιστώσει την άρση.

 

2. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται με έκθεση τεχνικού υπαλλήλου της νομαρχιακής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΔΤΥΝ) στην περιφέρεια της οποίας διαπράττεται η παράβαση ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου.

 

3. Η διαπίστωση μπορεί να γίνει και από τεχνικό υπάλληλο των διανομαρχιακών υπηρεσιών και των Διευθύνσεων Κατασκευών Έργων Μείζονος Πρωτεύουσας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για παραβάσεις που διαπράττονται στην περιφέρειά τους.

 

4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου που τη συντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που διαπράττει την παράβαση, το έργο που εκτελείται ή εκτελέσθηκε με μνεία του φορέα κατασκευής, περιγραφή της παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και των συνεπειών της, μνεία των στοιχείων που θεμελιώνουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση της παράβασης και επιμέτρηση της ποινής.

 

5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος που τη συνέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, που μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι τυχόν εμπρόθεσμες αντιρρήσεις υποβάλλονται αμέσως στη Διεύθυνση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τεχνικών επαγγελμάτων (ΕΔ5) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

Με την απόφαση για την επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφαίνεται και για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο.

 

6. Αντίγραφο της έκθεσης αμέσως μετά τη θεώρησή της διαβιβάζεται και στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, για να λάβει τα μέτρα της σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση με την υπαίτια επιχείρηση.

 

7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, η έκθεση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος αυτός και σ' αυτή τη Διεύθυνση γίνεται και η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.