Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Έργα που εκτελούνται από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε νομαρχιακά μητρώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορεί να αναλάβουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα ορίζονται ως εξής:

 

α) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 576/1977 και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη του πτυχίου, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών ή 12.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως.

 

β) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της αδείας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στις άδειες και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 3.500.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών ή 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας αντιστοίχως.

 

γ) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 3.500.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών ή 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 225/1993 (ΦΕΚ 91/Α/1993).

 

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως επιχείρηση που ασκείται από τα ανωτέρω πρόσωπα νοείται η επιχείρηση που:

 

α) Έχει τη μορφή της ατομικής επιχείρησης ή

 

β) Έχει τη μορφή της προσωπικής εταιρείας, στην οποία ο πτυχιούχος ή αδειούχος ή εμπειροτέχνης συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημιές κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%.

 

3. Η ανάληψη έργων από τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει στο νομό στου οποίου τα Νομαρχιακά Μητρώα είναι γραμμένες και σε έναν ακόμα από τους γειτονικούς νομούς, τον οποίο επιλέγει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Ως γειτονικοί νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νομοί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, (ΦΕΚ 223/Α/1985).

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ασκούνται από Υπομηχανικούς ή πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου.

 

Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ως όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν τα 7.500.000 εκατομμύρια δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 225/1993 (ΦΕΚ 91/Α/1993).

 

5. Ανώτατα όρια τάξης των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού, για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 είναι τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 κατά περίπτωση.

 

6. Πέρα από τα πιο πάνω όρια της παραγράφου 1 μπορεί οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα, να γίνονται δεκτές σε δημοπρασίες ή να αναλαμβάνουν έργα προϋπολογισμού μέχρι των 2/3 ποσού της Α' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον αποβεί άγονος σχετικός διαγωνισμός.

 

7. Επί δύο χρόνια από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων μπορεί να συμμετέχουν τόσο οι εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα όσο και οι εμπειροτέχνες που μπορούσαν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες δημοπρασίες με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν για τη συμμετοχή εμπειροτεχνών πριν από την ισχύ του νόμου 1418/1984 και για έργα όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, προϋπολογισμού μέχρι το 1/6 του ανώτατου ορίου που καθορίζεται για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.