Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Υπομηχανικών, πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, (ΦΕΚ 223/Α/1985).

 

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής, ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, γίνεται στις κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:

 

α) Των Πολιτικών - Υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

β) Των Ηλεκτρολόγων, των Μηχανολόγων και των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Υπομηχανικών στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.

 

γ. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οικοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ' αυτήν δομικά έργα.

 

δ. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

 

ε. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

 

στ. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής τεχνικής και Μηχανολογικών κατασκευών - εγκαταστάσεων και παραγωγής όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

Οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τμημάτων Μηχανολογίας και Μηχανολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τμήματος, Τεχνολόγων Μηχανολόγων εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.

 

ζ. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων.

 

η. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων όπως και των Ηλεκτρονικών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

θ. Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Τεχνολογίας πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών πετρελαίου στα έργα γεωτρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, (ΦΕΚ 223/Α/1985).

 

2. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης και οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπονίας και Τεχνολόγοι Δασοπονίας στα έργα πρασίνου.

 

3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου 4 εφαρμόζεται και για τους εγγραφόμενους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.