Προεδρικό διάταγμα 384/94

ΠΔ 384/1994: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 149/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 214/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 384/1994: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 149/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 214/1993 (ΦΕΚ 90/Α/1993), ΦΕΚ 215/Α/1994

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την απόφαση αριθμόν ΥΠ/123/15-07-1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. Την με αριθμό 266/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Μεταφορών - Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 149/1987 (ΦΕΚ 80/Α/1987), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 214/1993 (ΦΕΚ 90/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

 

Τα αρμόδια Όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία

 

α) Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για έργα:

 

i) Άνω των 50.000.000 δραχμών των διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Αθηνών (ΚΑΑ), Θεσσαλονίκης (Μακεδονία), Ηρακλείου (Νίκος Καζαντζάκης), Κέρκυρας (Ιωάννης Καποδίστριας) και Ρόδου (Διαγόρας).

 

ii) Ανεξαρτήτως ποσού των λοιπών κρατικών Αερολιμένων εσωτερικών και διεθνών συγκοινωνιών, των ραδιοβοηθημάτων, Radar και Τηλεπικοινωνιακών σταθμών, που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών και τα αντίστοιχα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης των Διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Μακεδονία, Νίκος Καζαντζάκης, Ιωάννης Καποδίστριας και Διαγόρας για έργα μέχρι του ποσού των 50.000.000 δραχμών.

 

2. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή

 

α) Για την περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Για την περίπτωση (β) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι αντίστοιχοι Αερολιμενάρχες.}

 

Στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 30-11-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.