Προεδρικό διάταγμα 214/93

ΠΔ 214/1993: Τροποποίηση του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 149/1987 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 80/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 214/1993: Τροποποίηση του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 149/1987 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 80/Α/1987), (ΦΕΚ 90/Α/1987), 04-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την με αριθμόν Υ/1847/1078399/1182/0001/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Α/1992).

 

6. Την με αριθμό 110/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 149/1987 (ΦΕΚ 80/Α/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

 

α) Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ.

 

β) Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών και τα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης των διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Μακεδονία (Θεσσαλονίκης), Νικόλαος Καζαντζάκης (Ηρακλείου), Ιωάννης Καποδίστριας (Κέρκυρας) και Διαγόρας (Ρόδου), και

 

γ) Οι λοιποί Κρατικοί Αερολιμένες διεθνών και εσωτερικών συγκοινωνιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.

 

2. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή

 

α) Για τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Για τις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι αντίστοιχοι Αερολιμενάρχες.}

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-05-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.