Προεδρικό διάταγμα 380/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταβιβάζεται εις τον Δήμο Αμαρουσίου (Αττικής) η άσκησις, εντός της περιφέρειας του ανωτέρω Δήμου, πασών των επί των κατωτέρω αντικειμένων αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 126 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Πολεοδομικής Υπηρεσίας τον Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος:

 

α) Εκδόσεως οικοδομικών αδειών κατά το άρθρο 118 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

β) Εφαρμογής της κατά τα άρθρα 119, 120 και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 121 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973 διαδικασίας χαρακτηρισμού αυθαιρέτου και επιβολής των κατά τα άρθρα ταύτα συνεπειών.

 

γ) Εφαρμογής του άρθρου 124 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (κατεδάφισις αυθαιρέτων κ.λ.π.), και

 

δ) Επιβολής των κατά την περίπτωσιν β της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών διοικητικών ποινών προστίμου.

 

2. Όπου κατά την ενάσκηση των ανωτέρω μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων προβλέπεται απόφασις του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, αυτή εκδίδεται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

3. Εις τις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 ένστασις επιδίδεται ή κατά περίπτωσιν διαβιβάζεται, εις την Τεχνική Υπηρεσία του ανωτέρω Δήμου αντί της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία αυτή του Δήμου σε συνεννόηση μετά της αρμοδίας Υπηρεσίας της Νομαρχίας, δύναται να ενεργή δια τον άμεσο κατά το τρίτον εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 4 του άρθρου 121 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, προσδιορισμό της ημέρας συζητήσεως της ενστάσεως, άλλως εφαρμόζονται δια τον προσδιορισμό τούτον τα ισχύοντα δια την περίπτωσιν κατά την οποίαν η ένστασις περιέρχεται δια της Αστυνομικής Αρχής.

 

4. Αρμοδία να αποφαίνεται επί των κατά την προηγούμενη παράγραφο ενστάσεων κατά την διαδικασίαν του άρθρου 122 καθίσταται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ενώπιον του Συμβουλίου Που συζητά την ένσταση παρίσταται και αναπτύσσει το θέμα, άνευ ψήφου, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ο υπό τούτου εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας.

 

5. Οι κατά τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες, δύνανται να ασκηθούν παραλλήλως και υπό της κατά τις οικείας διατάξεις αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εάν ή κατά τα ανωτέρω δημοτική υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών. Εις περίπτωσιν καθ' ην αμφότερες οι υπηρεσίες επιληφθούν υποθέσεως κατ' ενάσκηση της ως άνω αρμοδιότητος, την αυτήν ημέραν, κατισχύει ή πράξις της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η παράλειψις της δημοτικής υπηρεσίας τεκμαίρεται αμαχήτως, όταν η Πολεοδομική Υπηρεσία εξέδωσε την σχετική πράξη προ της δημοτικής Υπηρεσίας. Η σχετική πράξις της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, κοινοποιείται πάντοτε εις την κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική Υπηρεσία, ήτις υποχρεούται να απέχει πάσης περαιτέρω ενεργείας επί της συγκεκριμένης υποθέσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.