Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοικούσα το Ταμείον Επιτροπή δι' έκαστον οικονομικό έτος, αρχόμενο από της 1 Απριλίου, καταρτίζει εγκαίρως τον πίνακα των στρεμματικών εκτάσεων και των οικοδομών εκάστου των υπόχρεων και της αναλογούσης σε κάθε έναν εισφοράς. Μέχρι του καταρτισμού του κτηματολογικού χάρτου της περιοχής υπό της τεχνικής υπηρεσίας του ειδικού Ταμείου, οφείλουν οι υπόχρεοι, προσκαλούμενοι υπό του προέδρου της Επιτροπής εντός της ταχθησομένης υπ' αυτού προθεσμίας να δηλώσουν σε αυτό την έκταση της ιδιοκτησίας των με προσέγγισιν 1/10 και τις οικοδομές αυτών. Ο υποβάλλων δήλωση ψευδή ή μη δηλών, τιμωρείται με πρόστιμον από 100 μέχρι 1000 δραχμών και εν υποτροπή με πρόστιμον διπλούν και φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.

 

2. Ο υπό της διοικούσης Επιτροπής ή των τοπικών Επιτροπών επί τη βάσει των δηλώσεων εξελεγχομένων υπό τούτων επιτοπίως, συνταχθησόμενοι πίνακες τοιχοκολλούνται οι μεν του πρώτου έτους της συστάσεως του Ταμείου επί ένα μήνα εις την έδρα του Ταμείου και τα δημόσια κέντρα, των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων, οι δε των επομένων ετών μέχρι της 1ης Ιανουαρίου.

 

Οι επί του πίνακα ενστάσεις των ιδιοκτητών κοινοποιούνται επί αποδείξει εις την Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου εντός μηνός από της λήξεως της προθεσμίας δημοσιεύσεως ως ανωτέρω. Παρερχόμενης της μηνιαίας ταύτης προθεσμίας ουδεμία ένστασις γίνεται δεκτή.

 

Οι ενστάσεις εκδικάζονται υπό του Ειρηνοδικείου της έδρας του Ταμείου εντός τριάκοντα ημερών από της υποβολής των ενστάσεων, καθισταμένων είτα των πινάκων εκτελεστών. Εν η όμως περιπτώσει οι απαρτίζοντες το Υδραυλικό Ταμείον Δήμοι ή Κοινότητες υπερβαίνουν τους τρεις η εκδίκασις των ενστάσεων δύναται ν' ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού της Συγκοινωνίας εις τα Ειρηνοδικεία εις α υπάγονται οι καθ' έκαστον ενδιαφερόμενες Κοινότητες, οπότε οι ενστάσεις κοινοποιούνται απ' ευθείας εις τους ειρηνοδίκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 5079/1931 (ΦΕΚ 189/Α/1931).

 

3. Όλες οι κοινοποιήσεις, δικαστικές πράξεις και αποφάσεις συντάσσονται εφ' απλού χάρτου, έξοδα δεν επιδικάζονται, αλλά έκαστος των διαδίκων βαρύνεται δια της δαπάνης των παρ' αυτού ενεργούμενων πράξεων.

 

4. Τα οδοιπορικά και λοιπές δαπάνες καταρτισμού του πρώτου πίνακα φορολογίας καταβάλλονται υπό του Δημοσίου εκ της στο προηγούμενο άρθρο πιστώσεως, επιστρέφονται δε υπό του ειδικού Ταμείου άμα τη εισπράξει των επιβληθησομένων φόρων.

 

5. Κατά το πρώτον έτος της συστάσεως του Ταμείου, ο πίνακας ούτος δύναται να τοιχοκολληθεί και μετά την 1 Ιανουαρίου.

 

6. Εν περιπτώσει καθ' ην οι απαρτίζοντες το Υδραυλικό Ταμείον Δήμοι ή Κοινότητες υπερβαίνουν τους πέντε, η βεβαίωσις των πόρων αυτών δύναται να ενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού της Συγκοινωνίας υπό των τοπικών επιτροπών, συνιστώμενων κατά περιφέρεια Ειρηνοδικείου και αποτελουμένων εκ του ειρηνοδίκη ως Προέδρου, ενός ετέρου μέλους δημοσίου υπαλλήλου εκ των εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου υπηρετούντων και αντιπροσώπου του Δήμου ή Κοινότητος, ούτινος οι εκτάσεις πρόκειται να βεβαιωθούν.

 

Η Επιτροπή προβαίνει έγκυρα εις τις ενεργείας της και άνευ αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητος, εάν προσκαλούμενος ούτος αμελή ή δεν εξελέγη παρά του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου εντός 20 ημερών από της προσκλήσεως του Ειρηνοδίκου. Ο ειρηνοδίκης μετά του ετέρου μέλους δημοσίου υπαλλήλου δικαιούται ως αμοιβή εις απόληψη ποσοστού επί του βεβαιούμενου δια των οριστικών πινάκων ποσού καθοριζομένου υπό του Υπουργού, αλλά μη δυναμένου να υπερβεί τα 2%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του από 19-08-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 236/Α/1925).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.