Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή - Τεχνικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εργοδότης ή Κύριος του έργου είναι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος.

 

2. Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.

 

3. Ανάδοχος εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση κατά τις διακρίσεις του άρθρου 15 του νόμου 1418/1984 στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.

 

4. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι:

 

α) Για τα έργα Δήμων και Κοινοτήτων και Συνδέσμων τους, η Τεχνική τους Υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας.

 

β) Για τα έργα Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980, [Ν] 890/1979 και [Ν] 2234/1952 είναι η Τεχνική τους Υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει και όπου δεν υπάρχει και αυτή η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας της έδρας τους.

 

γ) Για τα έργα Επιχειρήσεων στις οποίες μετέχουν περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η Τεχνική τους Υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει, η Τεχνική Υπηρεσία ενός από τα μέλη τους, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν υπάρχει και αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας.

 

5. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχική Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει Για τους Συνδέσμους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Προϊσταμένη Αρχή είναι τα αντίστοιχα όργανα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος διατάγματος.

 

6. Τεχνικό Συμβούλιο για έργα και μελέτες είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της κάθε Νομαρχίας, καθώς και το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.