Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικοί Όροι, Περιορισμοί και Απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Ζώνες Α και Β και στις υποπεριοχές τους, όπως αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 2, ισχύουν οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις:

 

Α. Ζώνη Α

 

Γενικός όρος: Επιτρέπεται η είσοδος κάθε πλωτού μέσου στη ζώνη Α εφόσον έχει εφοδιασθεί με σχετική άδεια εισόδου από την Λιμενική Αρχή Αλόννησου και πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

I. Αυστηρό Φυσικό καταφύγιο - Πυρήνας Θαλασσίου Πάρκου

 

Απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα και η παραμονή στην περιοχή, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις.

 

α) Παράκτια επαγγελματική αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια, κλαμπανόδυχτα, μανωμένα, αστακόδυχτα) και παραγάδια εφ' όσον προβλέπεται από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ο οποίος θα καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τρόπο ενάσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

 

β) οι δραστηριότητες που γίνονται για επιστημονικούς σκοπούς (έρευνα, κινηματογράφηση κ.λ.π.) εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε Κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

γ) Η βόσκηση αιγοπροβάτων, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 για χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών ετησίους. Η προσέγγιση και παραμονή των ασχολούμενων με την προαναφερόμενη δραστηριότητα τηρουμένου του Γ ενικού όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και όρους που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

II. Καταφύγιο Επιστημονικής Έρευνας

 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρουμένου του Γενικού Όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.

 

1. Το κυνήγι, μόνον ως μέθοδος εποχιακής διαχείρισης της πανίδας του οικοσυστήματος προς διατήρηση, της φυσικής ισορροπίας του, θεσπιζόμενων σχετικών ειδικών όρων και περιορισμών με τον κανονισμό λειτουργίας.

 

2. Η διέλευση σκαφών με τους ακολούθους όρους:

 

α) Σκάφη παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, επιστημονικής έρευνας και σκάφη που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου, καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Στα προαναφερόμενα σκάφη επιτρέπεται η αγκυροβόληση και παραμονή εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

β) Σκάφη άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές κατά την χρονική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30ης Οκτωβρίου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 m από τις ακτές κατά την χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης Αυγούστου έκαστου έτους. Από τα σκάφη της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται τα πετρελαιοφόρα άνω των 500 τόννων τα οποία, προκειμένου να διέλθουν από τις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, πρέπει να φέρουν εκτός της άδειας εισόδου, που καθορίζεται στον γενικό όρο της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου 3, και ειδική άδεια λιμενικής αρχής, η οποία να προσδιορίζει την πορεία διέλευσης του σκάφους.

 

γ) Τα ταχύπλοα με δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας άνω των 10 μιλίων/ώρα, επιτρέπεται να διέρχονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 ναυτικών μιλιών από τις ακτές.

 

3. Η επαγγελματική αλιεία με τους ακολούθους τρόπους:

 

α) Μέση αλιεία (γρι - γρι, μηχανότρατες κ.λ.π.) σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές.

 

β) Εφόσον δεν απαγορεύονται από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, επιτρέπονται:

 

η παράκτια αλιεία με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία και περιορισμούς:
oβ)α) Με αστακόδυχτο που έχει άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 110 χιλιοστομέτρων κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο. Η αλιεία με το εργαλείο αυτό επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μέγιστο μήκος διχτυού 2.500 οργιές για κάθε σκάφος.
oβ)β) Με στατικά δίκτυα (Απλάδια, κλαμπανόδυχτα, μανωμένα), των οποίων η διενέργεια αλιείας επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην περίπτωση που το δίχτυ είναι μανωμένο τότε το άνοιγμα του ματιού θα είναι μεγαλύτερο των (22) χιλιοστομέτρων, κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο. Τα ψιλά μανωμένα δίκτυα να μην παραμένουν στη θάλασσα όλη τη νύκτα, αλλά να στήνονται 1 ώρα πριν τη δύση του ήλιου και να αποστήνονται ως και 2 ώρες μετά την δύση αυτού ή να στήνονται 3 ώρες πριν την ανατολή του, και να αποστήνονται ως και 1 ώρα μετά την ανατολή αυτού.
oβ)γ) Το μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτυών του εδαφίου (β)β) δεν θα υπερβαίνει τις 2.500 οργιές για κάθε σκάφος. Εξαιρείται η περίπτωση της αλιείας με γοπόδυχτα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.000 οργιές και η περίπτωση της αλιείας με βόλασμα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 οργιές.

 

4. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας για την βελτίωση του γενικού υλικού του αγριοκάτσικου των Γιούρων.

 

IΙΙ. Καταφύγια εποχιακής απαγόρευσης:

 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρούμενου του γενικού όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.

 

1. Η διέλευση κάθε είδους σκαφών από την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από την χρονική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου έως 15ης Νοεμβρίου εκάστου έτους που θα πρέπει να προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Ειδικά για τα πετρελαιοφόρα άνω των 500 τόννων, θα πρέπει, εκτός της άδειας εισόδου του γενικού όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, να έχουν ειδική άδεια της Λιμενικής αρχής Αλόννησου η οποία να προσδιορίζει την πορεία διέλευσης του σκάφους.

 

2. Η μεταφορά επισκεπτών σε όλο το χώρο του νησιού Ψαθούρα εφ' όσον η μεταφορά γίνεται με σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού Διατάγματος. Οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στους προαναφερόμενους επισκέπτες είναι η κολύμβηση, η κατάδυση, η φωτογράφιση και η κινηματογράφηση του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ απαγορεύονται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση. Οι επιβάτες υποχρεούνται στην καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της κατά το άρθρο 7 του παρόντος αρμόδιας υπηρεσίας που καταρτίζει τον κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων, τμήμα δε του ως άνω αντιτίμου, το οποίο επίσης καθορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη περιέρχεται στον φορέα διαχείρισης και διατίθεται για τη λειτουργία του πάρκου.

 

3. Η επαγγελματική αλιεία με τους ακολούθους όρους καθ' όλη την διάρκεια του έτους εκτός από την χρονική περίοδο από 1-9 έως 15-11 εκάστου έτους που θα πρέπει να προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού Διατάγματος. Μέση αλιεία (γρι - γρι, μηχανότρατες κ.λ.π.) σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές.

 

Η παράκτια αλιεία με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία και περιορισμούς:

 

Με αστακόδυχτο που έχει άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 110 χιλιοστομέτρων κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο. Η αλιεία με το εργαλείο αυτό επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας, με μέγιστο μήκος δικτύου 2500 οργιές για κάθε σκάφος.

 

Με στατικά δίκτυα (Απλάδια, κλαμπανόδυχτα, μανωμένα), των οποίων η διενέργεια αλιείας επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας ως και 1 ώρα μετά τη δύση του ήλιου και μιας (1) ώρας πριν την ανατολή αυτού.

 

Στην περίπτωση που το δίχτυ είναι μανωμένο τότε το άνοιγμα του ματιού θα είναι μεγαλύτερο των (22) χιλιοστομέτρων, κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο.

 

Τα ψιλά μανωμένα δίκτυα να μην παραμένουν στη θάλασσα όλη τη νύκτα, αλλά να στήνονται 1 ώρα πριν τη δύση του ήλιου και να αποστήνονται ως και 2 ώρες μετά τη δύση αυτού ή να στήνονται 3 ώρες πριν την ανατολή του, και να αποστήνονται ως και 1 ώρα μετά την ανατολή αυτού. Το μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτυών του προηγούμενου εδαφίου δεν θα υπερβαίνει τις 2500 οργιές για κάθε σκάφος. Εξαιρείται η περίπτωση της αλιείας με γοπόδυχτα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1000 οργιές και η περίπτωση της αλιείας με βόλασμα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 οργιές.

 

4. Η αγκυροβόληση και παραμονή σε σκάφος παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, επιστημονικής έρευνας, και σκάφη που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

5. Η βόσκηση στα νησιά Κυρά Παναγιά και Σκαντζούρα, αιγοπροβάτων, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 και για χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών ετησίως, η προσέγγιση και παραμονή των ασχολουμένων με την προαναφερόμενη δραστηριότητα τηρουμένου του Γενικού Όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και όρους που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

IV. Υπόλοιπη Έκταση Ζώνης Α

 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρουμένου του γενικού όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.

 

1. Η διέλευση σκαφών κάθε είδους εκτός από τα πετρελαιοφόρα άνω των 500 τόννων τα όποια πρέπει να έχουν εφοδιασθεί εκτός από την άδεια εισόδου που προβλέπεται από τον γενικό όρο της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, και με ειδική άδεια από την Λιμενική Αρχή Αλόννησου που θα καθορίζει την πορεία διέλευσης του σκάφους.

 

2. Η μεταφορά επισκεπτών εφ' όσον η μεταφορά γίνεται με σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις του εκάστοτε κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στους προαναφερόμενους επισκέπτες είναι η κολύμβηση, η κατάδυση, η φωτογράφιση και η κινηματογράφηση του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ απαγορεύονται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση. Οι επιβάτες υποχρεούνται στην καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της κατά το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρμόδιας υπηρεσίας που καταρτίζει τον κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων, τμήμα δε του ως άνω αντιτίμου, το οποίο επίσης καθορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη, περιέρχεται στο φορέα διαχείρισης και διατίθεται για τη λειτουργία του Πάρκου.

 

3. Η επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην περίπτωση ΑΙΙΙ.3 χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

 

4. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην περίπτωση ΑΙΙΙ.5.

 

5. Η αγκυροβολιά και η διανυκτέρευση για μία μόνο νύχτα πλωτών μέσων στους όρμους Αγίου Πέτρου και Πλανήτη του νησιού Κυρά Παναγιά, εφόσον οι επιβάτες και τα πληρώματα δεν αποβιβάζονται στο νησί και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των φυλάκων και γενικότερα των αρμοδίων αρχών. Σημειώνεται ότι η χρήση φωτιάς απαγορεύεται αυστηρά.

 

6. Η ερασιτεχνική αλιεία σύρτη, τσαπαρί και καθετή στο νησί Σκαντζούρα και σε ακτίνα 500 m από τις ακτές του εφόσον προβλέπεται από τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ο οποίος θα καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τρόπο ενάσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων Β.

 

Ζώνη Β

 

1. Στην θαλάσσια περιοχή της ζώνης Β επιτρέπονται:

 

1. Η επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην περίπτωση ΑΙΙΙ.3, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

 

2. Η ερασιτεχνική αλιεία με τις ισχύουσες διατάξεις για τα νησιά Αλόννησο και Περιστέρα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον εκάστοτε Κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

3. Η αλιεία με τράτες.

 

4. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση ΑΙΙΙ.4

 

5. Ιχθυοκαλλιέργεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

II. Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (1)

 

Επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 

1. Διέλευση και αγκυροβολιά των σκαφών παράκτιας αλιείας και των λοιπών σκαφών εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει κατά το άρθρο 7 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων.

 

2. Η λειτουργία του ερευνητικού σταθμού, με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του έργα στη συγκεκριμένη τοποθεσία και έκταση.

 

3. Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην διατήρηση του οικοσυστήματος εφόσον έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α ή Β' κατ' εκτίμηση των αρμοδίων υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) και έχουν τεθεί οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι.

 

4. Η κατασκευή έργων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση ή επέκταση του ερευνητικού σταθμού εφόσον προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουν τεθεί περιβαλλοντικοί όροι όπως στην προηγούμενη περίπτωση 3.

 

5. Η κατασκευή εργασιών οικοδομημάτων με αποκλειστική χρήση την αναψυχή συνολικής έκτασης 100 m2 εφόσον προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουν τεθεί οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις 3 και 4.

 

Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (2)

 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες:

 

1. Οι υφιστάμενες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Για την αλλαγή μεθόδων και γενικότερα των όρων άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την A II κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων στις σχετικές διατάξεις της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

2. Η δόμηση εκτός σχεδίου με τους πιο κάτω κατά περίπτωση όρους:

 

αγροτικές κατοικίες: ανώτατο όριο μέχρι 60 m2 λαμβανομένων υπόψη των νομίμων ορίων κατάτμησης.
δεξαμενές, φρεάτια, αντλητικές, αθλητικές εγκαταστάσεις: απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων τουλάχιστον όπως και για τα έργα και τις δραστηριότητες της A II κατηγορίας της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990), καθώς και οι υδρογεωτρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1739/1987 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 για τα έργα και δραστηριότητες της All κατηγορίας.

 

Γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των προαναφερόμενων ως επιτρεπόμενων ή επιτρεπόμενων υπό όρους στις Ζώνες Α και Β και στις υποπεριοχές τους, απαγορεύεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.