Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και των Κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης, ρυμοτομούμενων εν μέρει εκ του κατά το άρθρον 1 καθορισμού των οριογραμμών των ρευμάτων Πολυδρόσου και Πεντέλης ή εκ της διανοίξεως των προ αυτών πεζοδρόμων, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Εάν το μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδον είναι άρτιο είτε κατά τον κανόνα είτε κατά την παρέκκλιση συμφώνως προς τις κείμενες εις την περιοχήν διατάξεις, επιτρέπεται η μεταφορά επ' αυτού του συντελεστού δομήσεως του αντιστοιχούντος εις το ρυμοτομούμενο οικόπεδον.

 

β) Εις το κατά τα ανωτέρω απομένον μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδον επιτρέπεται η κατασκευή ενός επιπλέον ορόφου πέραν των επιτρεπομένων εις την περιοχήν βάσει των κειμένων διατάξεων δομήσιμου επιφανείας αναλόγως του απολεσθέντος συντελεστού δομήσεως δια το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου, δι ό δεν αυτοαποζημιώνεται ο κύριος αυτού, άνευ υπερβάσεως του επιτρεπομένου κατά το παρόν διάταγμα συντελεστού δομήσεως.

 

γ) Ο δομούμενος συνολικός συντελεστής δομήσεως εις το μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδον δεν δύναται να υπερβαίνει το 2,40.

 

δ) Δια την μεταφορά του συντελεστού δομήσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις τον προεδρικού διατάγματος 510/1979 περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979).

 

2. Επί οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και των Κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης, ρυμοτομούμενων εκ του κατά το άρθρο 1 καθορισμού των οριογραμμών των ρευμάτων Πολυδρόσου και Πεντέλης ή εκ της διανοίξεως των προ αυτών πεζοδρόμων είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει εφ' όσον το απομένον μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδον είναι μη άρτιο συμφώνως προς τις κείμενες εις την περιοχήν διατάξεις, ή που εμπίπτουν εντός χώρων προβλεπομένων ως κοινοχρήστων εκ της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, επιτρέπεται η μεταφορά του συνόλου του συντελεστού δομήσεως αυτών εις Ζώνες Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ) που θα καθοριστούν δια προεδρικών διαταγμάτων.

 

Επίσης επιτρέπεται η μεταφορά του συνόλου του συντελεστή δομήσεως αυτών και σε περιοχές εκτός ΖΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 880/1979 και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 όπως τροποποιήθηκε με το από προεδρικό διάταγμα 19-06-1987 και του προεδρικού διατάγματος 510/1979 όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 15-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 44/Δ/1988).

 

3. Το οικόπεδον του οποίου μεταφέρεται ο συντελεστής δομήσεως κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου παραχωρείται εις το Δημόσιον, ή τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα άνευ αποζημιώσεως υπό του ιδιοκτήτου του οικοπέδου δια την δημιουργίαν πρασίνου ή λοιπές κοινοχρήστους χρήσεις.

 

Η παραχώρησις δηλώνεται δια συμβολαιογραφικής πράξεως νομίμως μεταγραφομένης.

 

Η συμβολαιογραφική αυτή πράξις αποτελεί απαραίτητον στοιχείον διά την έκδοση οικοδομικής αδείας ανεγέρσεως οικοδομής εις το εναπομένον μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδον, συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.