Νομοθετικό διάταγμα 3620/56 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομαρχιακό ταμείο διοικείται από συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

 

α) Το Νομάρχη, ως Πρόεδρο.

β) Το Δήμαρχο της Πρωτεύουσας του νομού.

γ) Έναν αιρετό νομαρχιακό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Νομάρχη για ένα χρόνο.

δ) Έναν πρόεδρο ή σύμβουλο κοινότητας που είναι και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και ο οποίος ορίζεται από το Νομάρχη.

ε) Το Διευθυντή Εσωτερικών της Νομαρχίας.

στ) Το Διευθυντή Γεωργίας ή Δασών.

ζ) Το Διευθυντή της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας.

η) Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων της Νομαρχίας.

 

Το Νομάρχη, όπως και τα υπό στοιχεία β', ε', στ', ζ' και η' μέλη του Συμβουλίου όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το Νομάρχη αναπληρώνει στην Προεδρία ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Νομαρχιακού Ταμείου και σε έλλειψη αυτού υπάλληλος της Νομαρχίας, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982).

 

2. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να καλή όπως παρίστανται εις τις συνεδριάσεις αυτού, ως εισηγητές άνευ ψήφου, οι προϊστάμενοι των οικείων υπηρεσιών. Επίσης δύνανται να καλή πρόσωπα, άτινα ως εκ της θέσεως ή της πείρας και των γνώσεων των θέλουν συμβάλλει εις το έργον του ταμείου, υποχρεωτικώς δε τα μη μέλη του συμβουλίου, αιρετά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

3. Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών ορίζονται τα της εκπροσωπήσεως του νομαρχιακού ταμείου, τα της απαρτίας και του τρόπου λήψεως των αποφάσεων, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας του συμβουλίου αυτού.

 

4. Το συμβούλιον του ταμείου:

 

α) καταρτίζει το ετήσιον πρόγραμμα των κατά το άρθρο 1 έργων και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτού.

 

β) κατανέμει ειδικότερα τις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό αναγεγραμμένες πιστώσεις, αναλόγως των τοπικών αναγκών και εκτελεί αυτές μέσω του εξουσιοδοτουμένου παρ' αυτού οργάνου.

 

γ) καταρτίζει τον απολογισμό και ισολογισμό αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.