Νόμος 2052/92 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εκπροσωπείται από τον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12, ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπο του Υπουργείου. Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή ο κατά τα ανωτέρω εκπρόσωπός του, ο οποίος και ασκεί όλα τα δικαιώματα ψήφου του Δημοσίου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά γνώμη των οικείων δημοτικών συμβουλίων των δήμων στους οποίους εκπληρώνεται η δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής κατά την έκδοση του διατάγματος, καθορίζεται κάθε θέμα, που αναφέρεται στη σύνθεση, συγκρότηση και στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης και του εποπτικού συμβουλίου, στο καταστατικό της εταιρείας, που συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται επίσης η σύνθεση, συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, από τους γενικούς διευθυντές Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και από έναν εκπρόσωπο κάθε δήμου στον οποίο εκτείνεται η δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, που ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

3. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής δύνανται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπώνται προσωρινά στην ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποιαδήποτε δημόσια πολιτική υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ή του εποπτεύοντος υπουργού και είναι υποχρεωτική για τον υπάλληλο και για την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αποσπώμενος. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπάσθηκαν.

 

4. Όλες οι απαιτούμενες άδειες (συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών αδειών) για την εκτέλεση των έργων, που εμπίπτουν στους σκοπούς της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής εκδίδονται από ειδικώς συνιστώμενη υπηρεσία κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.