Νόμος 2052/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (10.000) μετοχές αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών καθεμία και θα εισφερθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο θα αναλάβει το σύνολο των μετοχών, που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, αφού εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιό της με έκδοση νέων μετοχών που θα αντιστοιχούν στην αύξηση αυτή, με τον περιορισμό ότι ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%), απόλυτη πλειοψηφία, του συνόλου των μετοχών θα ανήκει και θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το υπόλοιπο ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), μπορεί να μεταβιβάζεται στους δήμους της περιοχής Ελαιώνα, ανάλογα με την έκταση που εμπίπτει στα όρια κάθε δήμου, με όρους και συμφωνίες που θα καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου. Όλες οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής θα είναι ονομαστικές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.