Νόμος 2052/92 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής είναι η εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών της περιοχής Ελαιώνα ή των τροποποιήσεων αυτών, η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της περιοχής Ελαιώνα και των συναφών εγκαταστάσεων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η σύνταξη των πράξεων εφαρμογής, οι οποίες μέχρι της ενάρξεως της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής δύνανται να συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή να ανατίθεται η σύνταξή τους από αυτό σε τρίτους, η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεων υποδοχής και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, η δημιουργία εστεγασμένων ή υπαίθρων χώρων στάθμευσης, η κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, η εξεύρεση των αναγκαιούντων κάθε φορά οικονομικών πόρων, καθώς και η ανάθεση με σύμβαση σε τρίτους οποιουδήποτε έργου ή προμήθειας εξοπλισμού τυγχάνει αναγκαίο.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής μπορεί να συνεργάζεται με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής Ελαιώνα, τους οποίους οφείλει προηγουμένως να ενημερώνει για κάθε έργο, που εκτελείται και έχει επίπτωση στο περιβάλλον, με επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, κατασκευαστικούς φορείς, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να εισηγείται τη λήψη μέτρων και γενικώς να προβαίνει σε πράξεις απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγμάτωση του σκοπού της. Τα οικεία δημοτικά συμβούλια μπορεί να υποβάλλουν προτάσεις προς την ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων ή τη λήψη μέτρων ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή τους.

 

3. Για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών, περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής χωρίς αντάλλαγμα οι εκτάσεις, που προέρχονται από εισφορά σε γη οι οποίες και διατίθενται από την ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής επίσης χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει.

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής εκπληρώνεται στην περιοχή του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εμπίπτει στην περιοχή του Ελαιώνα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των οικείων δημοτικών συμβουλίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκπληρώνεται η δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής και στις περιοχές των άλλων δήμων, που εμπίπτουν στην περιοχή Ελαιώνα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.