Νόμος 1845/89 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973 (ΦΕΚ 262/Α/1973) αντικαθίσταται ως έξης:

 

{1. Σε περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν,ιδιαίτερο κτηνοτροφικό ενδιαφέρον από άποψη εκτρεφόμενου αριθμού και φυλών ζώων σε συνδυασμό και με τις προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης ζώων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε διαδικασία και αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση της αναπαραγωγής την εκπόνηση και την εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων ζώων, την οργάνωση μανάδων αναπαραγωγής και διαδόσεως των κατάλληλων για αναπαραγωγή ζώων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που αποσκοπεί στη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

 

Για τη γενική κατεύθυνση και τον προγραμματισμό αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η εφαρμογή των προγραμμάτων ή μέρους αυτών σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή ενώσεις κτηνοτρόφων, με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που θέτει η πιο πάνω απόφαση.

 

Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συνεταιριστικές οργανώσεις ή ενώσεις κτηνοτρόφων.}

 

β) Το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

1. Όλα τα αναπαραγωγά ζώα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε επίσημα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα. Κατά τις αγοραπωλησίες πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα αποσπάσματα αυτών, τα οποία εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας για τα ζώα της περιοχής δικαιοδοσίας της.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται το είδος και ο τρόπος τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων, οι προϋποθέσεις και οι όροι που πρέπει να πληρούν τα ζώα προκειμένου να εγγραφούν σ' αυτά, το είδος και το περιεχόμενο των επίσημων αποσπασμάτων αυτών και κάθε άλλη διαδικασία και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων και η έκδοση επίσημων αποσπασμάτων αυτών σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή ενώσεις κτηνοτρόφων. Τα επίσημα αποσπάσματα θεωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Για την ενημέρωση των γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων της προηγούμενης παραγράφου όλες οι εισαγωγές ζώων αναπαραγωγής καθώς και κάθε φύσης αναπαραγωγικού - γενετικού υλικού από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, επιτρέπονται εφ' όσον:

 

α) συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένα στα επίσημα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα της χώρας εξαγωγής,

 

β) συνοδεύονται από αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένα ή έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

γ) πληρούν τις ζωοτεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την εισαγωγή τους.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβάνονται τα μέτρα που είναι αναγκαία σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή σε εκτέλεση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που το αντικείμενο αυτών έχει σχέση με τα γενεαλογικά βιβλία, τα ζώα και τα υβρίδια αναπαραγωγής τη διάθεση των ζώων και των υβριδίων αυτών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.}

 

2. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 829/1978 (ΦΕΚ 203/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) την καταγραφή και σήμανση όλων των σκύλων που υπάρχουν στην Ελλάδα.

 

Η εργασία αυτή είναι δυνατό να γίνεται και από ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να ασχοληθούν με την καταγραφή και σήμανση των σκύλων, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή από τους ιδιοκτήτες τους ή το Υπουργείο Γεωργίας.

 

Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καθορίζονται επί πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταγραφή και σήμανση σκύλων από ιδιώτες κτηνιάτρους, οι υποχρεώσεις τους, καθώς και κάθε θέμα, διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.}

 

β) Για την ταφή των πτωμάτων των μικρών ζώων (σκύλοι και γάτες) που πέθαναν ή θανατώθηκαν από οποιαδήποτε αιτία παρέχεται η δυνατότητα και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να οργανώνουν, ύστερα από άδεια του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, κατάλληλους χώρους (νεκροταφεία) όπου θα ενταφιάζονται ή θα αποτεφρώνονται τα πτώματα των ζώων αυτών.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και τη λειτουργία των χώρων αυτών.

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 829/1978 (ΦΕΚ 203/Α/1978) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Επιβάλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ειδική ετήσια εισφορά για την κατοχή σκύλων κάθε κατηγορίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ως εξής:

 

α) Για σκύλους στειρωμένους 200 δραχμές

β) Για κάθε άλλη κατηγορία σκύλων 1.000 δραχμές

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των στειρωμένων σκύλων.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του νόμου 1647/1986, προστίθενται τα εξής:

 

{Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας, για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ποιμνιοστάσια αιγοπροβάτων, βουστάσια βοοειδών ελεύθερης βοσκής, αποθήκες, υπόστεγα, σωροί ζωοτροφών, βροχοδεξαμενές σε βοσκότοπους κ.λ.π., καθώς και στέγαστρα ζώων μετά οικίσκων διαμονής ποιμένων σε βοσκότοπους), για τις οποίες οι αντίστοιχες άδειες κατασκευής εκδίδονται και οι αντίστοιχες μελέτες και η επίβλεψη της κατασκευής γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες, εκτός των ορίων του νομού Αττικής, στις οποίες έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, η μέγιστη επιφάνεια των δομικών έργων που μπορεί να πραγματοποιηθεί, η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κάθε αλλαγή χρήσης, εκτός των προαναφερόμενων, των κατασκευών αυτών τις καθιστά αυθαίρετες και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες οι διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.}

 

5. Κυρώνεται η υπ' αριθμόν 4837/438/1989 απόφαση (ΦΕΚ 96/Β/1989) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

6. Οι λεκάνες πάχυνσης του Πειραματικού Κυπρινοτροφείου Ψαθοτοπίου, που δημιουργήθηκαν στην έκταση της Κοινότητας Ψαθοτοπίου Άρτας, η οποία παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Υπουργείο Γεωργίας, με την [Α] 1517/1976 απόφαση του νομάρχη Άρτας, για την ίδρυση πρότυπης μονάδος κυπρινοκαλλιέργειας, μπορεί κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 122 του από [ΠΔ] 11-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων (ΦΕΚ 399/Α/1929), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας να εκμισθώνονται για εκμετάλλευση τους σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, δημοτικές - συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για την ανωτέρω εκμίσθωση εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές με την εκμίσθωση δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

7. α) Για τη δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής, επιτρέπεται η εκμίσθωση κατάλληλων για το σκοπό αυτόν υδάτινων εκτάσεων για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ετών, με την υποχρέωση των μισθωτών να πραγματοποιήσουν τη μονάδα μέσα σε προθεσμία, που θα ορίζεται με την εγκριτική απόφαση, ανάλογα με το είδος της μονάδας και η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραταθεί για 1 ακόμη χρόνο. Μετά την πάροδο απράκτου της προθεσμίας, η απόφαση εκμίσθωσης ανακαλείται και το μίσθωμα που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

 

β) Οι ανωτέρω εκτάσεις μετά τη λήξη του χρόνου μίσθωσης επανεκμισθώνονται, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και εφ' όσον έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις. έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και η μονάδα κρίνεται βιώσιμη.

 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και για περιπτώσεις παραχωρήσεων, ή μισθώσεων υδάτινων εκτάσεων που έχουν γίνει για τη δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής με διατάξεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου.

 

γ) Οι εκμισθώσεις ή επανεκμισθώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων γίνονται με αποφάσεις του κατά τόπο αρμόδιου νομάρχη, που εκδίδονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας του νομού.

 

δ) Η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων υπηρεσιών, για τη δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών, που τυχόν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή ανάλογου ερωτήματος της αρμόδιας για τις υδατοκαλλιέργειες υπηρεσίας της οικείας νομαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 έως 18 και 20 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987) εφαρμόζονται και στο πλεονάζον προσωπικό που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα των περιπτώσεων γ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), που εποπτεύει ή ελέγχει το Υπουργείο Γεωργίας ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα και συμπληρώνει ένα έτος συνεχούς υπηρεσίας μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.