Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο yg

Υπόδειγμα Γ: Έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ....................

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ..................

.......................ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

Ο..(1)................................................................................................................

με βαθμό ......... στ(2)..................... τ..(3)................................................................

που έχω πάρει τον ορισμένο από τον Νόμο όρκο, επισκέφτηκα σήμερα την .........

του μηνός .............του έτους 198., ημέρα της εβδομάδος ......... και ώρα ............,

το ...(4)........................................................τ..(5)...........................................................................................

που βρίσκεται στ..... (6).......................στην οδό....................................................., αριθμός ...............

της περιοχής του....Αστυνομικού Τμήματος...........και έκαμα υγειονομική επιθεώρηση παρουσία τ....

...(7)......................... Κατά την υγειονομική αυτή επιθεώρηση διαπίστωσα τα ακόλουθα:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση:

Της Υγειονομικής Διατάξεως ..........(ΦΕΚ...........τ. Β') άρθρο... ...............................

Της Υγειονομικής Διατάξεως .........(ΦΕΚ............τ. Β') άρθρο......................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................

Για τις παραβάσεις αυτές το ανωτέρω..................χαρακτηρίζεται ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ και επειδή υπαίτιος είναι ο νομέας αυτού....(8)...........................................................ή και ο......(9).....................προτείνω να τ......(10).......................ασκηθεί ποινική δίωξη.

(Σημείωση για το Εθνικό Τυπογραφείο (11)....................

 

Ακολουθεί η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ, Ο Υγειονομικός Υπάλληλος

που παρατίθεται στην πίσω σελίδα).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

 

(1) Ονοματεπώνυμο και υπηρεσιακή ιδιότητα του συντάκτη της εκθέσεως.

(2) Τμήμα ή Διεύθυνση Υγιεινής, κατά περίπτωση.

(3) Αναφέρεται η Νομαρχία και, προκειμένου για τη Νομαρχία Αττικής, το Διαμέρισμα αυτής.

(4) Αναφέρεται το είδος της επιχειρήσεως.

(5) Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του νομέα της επιχειρήσεως.

(6) Αναφέρεται η πόλη ή το χωριό, όπου βρίσκεται η επιχείρηση.

(7) Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου, που παρευρισκόταν κατά τον υγειονομικό έλεγχο ( ο ίδιος ο νομέας της επιχειρήσεως ή ο εκπρόσωπός του).

(8) Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του νομέα της επιχειρήσεως.

(9) Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο τυχόν άλλου προσώπου υπαίτιου ή συνυπαίτιου με τον νομέα της επιχειρήσεως, για την παράβαση που διαπιστώθηκε.

(10) Συμπληρώνεται η λέξη του ή τους κατά περίπτωση.

(11) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.