Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο ya

Υπόδειγμα Α: Έκθεση υγειονομικού ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ημερομηνία(1) ..................................................................................................Ώρα...............

Ο υγειονομικός έλεγχος ενεργήθηκε από (2)

................................................................................................................................................

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο παρευρίσκονται εκ μέρους της επιχειρήσεως (3)..........................

Διαπιστώσεις (4)..................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Υποδείξεις (5) .........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Οι ανωτέρω υποδείξεις θα εκτελεσθούν: (6) ..........................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Αποτέλεσμα υγειονομικού ελέγχου (χαρακτηρισμός): (7)

................................................................................................................................................

Οι υπάλληλοι που συνέπραξαν (8)

 

* Παρέχεται για την εκτύπωση των Βιβλίων Υγειονομικών Επιθεωρήσεων, κάθε σελίδα των οποίων θα αντιστοιχεί σε μια Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου. Οι αριθμοί, που παραπέμπουν στις οδηγίες συμπληρώσεως, θα εξαιρεθούν κατά την εκτύπωση των βιβλίων.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

1. Κατά την αναγραφή της ημερομηνίας ο μήνας αναφέρεται ολογράφως: π.χ. 15 Ιουνίου 1981.

2. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η υπηρεσιακή ιδιότητα των υπαλλήλων, που συνέπραξαν κατά τον υγειονομικό έλεγχο, υπό τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι απαραιτήτως υγειονομικός υπάλληλος.

3. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του νομέα της επιχειρήσεως ή του εκπροσώπου του, που παρευρίσκονταν κατά την άσκηση του υγειονομικού ελέγχου.

4. Περιγράφονται οι διαπιστώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων κατά τον υγειονομικό έλεγχο. Τυχόν παραλείψεις αναφέρονται σαφώς και λεπτομερώς.

5. Καταχωρούνται αριθμημένες οι τυχόν υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της επιχειρήσεως.

6. Τάσσεται εύλογη προθεσμία με αναγραφή της ημερομηνίας μέχρι την οποία θα πρέπει να εκτελεσθούν οι υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων π.χ. 15-10-1981. Αν χρειασθεί, μπορεί να δοθούν διάφορες προθεσμίες, που η κάθε μία θα έχει διάρκεια ανάλογη με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, για τη συμπλήρωση των οποίων δίδεται η προθεσμία, τόσο από την άποψη της προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο και από την άποψη του απαιτουμένου για τη συμπλήρωση του χρόνου και της απαραίτητης δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την αναγραφή της προθεσμίας, τόσο από την άποψη της προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο και από την άποψη του απαιτούμενου για τη συμπλήρωση τους χρόνου και της απαραίτητης δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την αναγραφή της προθεσμίας θα αναφέρονται και τα στοιχεία των αντίστοιχων υποδείξεων,

που πρέπει να εκτελεσθούν μέσα σ' αυτές: π.χ. με τα στοιχεία (α) και (β) μέχρι 10-11-1981 και με τα στοιχεία (γ), (δ) και (ε) μέχρι 31 -12-1981.

7. Αναφέρεται ο χαρακτηρισμός της επιχειρήσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας.

8. Υπογράφουν οι υπάλληλοι, που συνέπραξαν κατά το υγειονομικό έλεγχο, παραπλεύρως δε υπό την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου γράφεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και η υπηρεσιακή ιδιότητά του.

 

* Οι οδηγίες αυτές, δεν τυπώνονται στο Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων, αλλά παρέχονται για ενημέρωση Υγειονομικών Υπαλλήλων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.