Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ύψος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ελεύθερο ύψος καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών θα είναι το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για τους χώρους κυρίας χρήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλο από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων.

 

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές, όπου κατά την εποχή οικοδομήσεως του κτιρίου δεν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του τότε ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (γεγονός που θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα), επιτρέπεται το ελεύθερο ύψος τούτων να είναι τουλάχιστον 2,50 m.

 

Προκειμένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς ή συνοικίες, που έχουν χαρακτηρισθεί επίσημα ως προσδιορισμοί, το ελεύθερο ύψος τούτων επιτρέπεται να είναι 2,20 m. Αν όμως σε τέτοια καταστήματα εξυπηρετούνται καθισμένοι πελάτες, θα παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους αερισμού, φυσικού ή τεχνητού, όλων γενικά των χώρων και ιδιαίτερα της αίθουσας πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.

 

3. Αν το κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών στεγάζεται σε υπόγειο χώρο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 της παρούσας, το ύψος του θα είναι τουλάχιστον 2,70 m.

 

Για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών στεγαζόμενα σε χώρους, οι οποίοι κατά τον χρόνο οικοδομήσεως του είχαν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, ως υπόγειοι, εφόσον με βάση τον νεώτερο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό θεωρούνται ισόγειοι, μπορεί να γίνει δεκτό το ύψος το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα κατά την οικοδόμηση τους Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό για τα υπόγεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.