Υγειονομική διάταξη 4743/83

ΥΔ Α1Β/4743/1983: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/4743/1983: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων, (ΦΕΚ 293/Β/1983), 30-05-1983.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Τις σχετικές με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υγειονομικές διατάξεις.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1512/1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων εφόσον θα έχουν δυνατότητα αναπτύξεως μέχρι 200 καθίσματα και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν όλους τους υγειονομικούς όρους που θα προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 

2. Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω Κέντρα Διασκεδάσεως, απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της οικείας Αστυνομικής Αρχής και θα τηρείται για την έκδοση της η διαδικασία που προβλέπεται και για τα άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

3. Για να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην οικεία Αστυνομική Αρχή βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων Ενέργειας και φυσικών πόρων (ΙΓΜΕ), Έρευνας και Τεχνολογίας (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο), Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και της αρμοδίας πυροσβεστικής υπηρεσίας από τις οποίες θα προκύπτει αντιστοίχως ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αντοχής του φυσικού σπηλαίου της πυρασφάλειας αυτού κ.λ.π. για τη διασφάλιση της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας των θαμώνων του Κέντρου Διασκεδάσεως και των εργαζομένων σ' αυτό, ως και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής τους.

 

4. Κάθε μήνα Απρίλιο, ο φορέας εκμεταλλεύσεως του Κέντρου Διασκεδάσεως, οφείλει να προσκομίζει στην οικεία Αστυνομική Αρχή βεβαιώσεως του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου από τις οποίες θα φαίνεται ότι έχει παραμένει αδιατάρακτη η αντοχή του φυσικού σπηλαίου.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η δε ισχύς της αρχίζει μετά δεκαπενθήμερο από τη δημοσίευσή της σ' αυτή.

 

Αθήνα, 03-05-1983

 

Ο Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.