Υγειονομική διάταξη 11708/03

ΥΔ Υ1Γ/ΤΠ/11708/2003: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις παραγωγής ζύθου από καταστήματα τροφίμων και ποτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΤΠ/11708/2003: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις παραγωγής ζύθου από καταστήματα τροφίμων και ποτών, (ΦΕΚ 143/Β/2003), 11-02-2003.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

3. Το νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

 

4. Το νόμο [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 299/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

 

6. Την 264/2001 γνωμοδότηση της 11-04-2001 συνεδρίασης του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

7. Την ανακοίνωση 2002/0094/GR της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της οδηγίας 1998/34/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/2001).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε τα άρθρα 37, 38, 39, 40 και 41 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών, στα οποία προστίθεται ακροτελεύτια παράγραφος, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις, με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες.

 

β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 m2 επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό.

 

γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5 m2 για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου.

 

δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προ ερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου Απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας.

 

ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή της αρχίζει μετά δεκαπενθήμερο από τη δημοσίευσή της.

 

Αθήνα, 04-02-2003

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.