Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 16/12/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4021/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο απονέμων φορέας είναι το Δημόσιο, για τα πρόσωπα των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33, το τμήμα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) καταβάλλεται ταυτόχρονα με αυτό του Δημοσίου, χωρίς την οριζόμενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου των διατάξεων αυτών, μείωση.

 

Ο συμμετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέμοντα φορέα κατά το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, με βάση τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας του.}

 

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011, μετά τη λέξη Δημοσίου, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, οι λέξεις:

 

{νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,}

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση β)β' προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, νέα υποπερίπτωση γ)γ' και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γ)γ' και δ)δ' αναριθμούνται σε δ)δ' και ε)ε' ως εξής:

 

{γ)γ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης 300 €.}

 

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011, πριν τις λέξεις η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, οι λέξεις:

 

{, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης,}

 

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1)α του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011, αντί των λέξεων και του άρθρου 1 του νόμος 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) τίθενται οι λέξεις, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμος 3986/2011.

 

β. Η περίπτωση α)α' της παραγράφου 1)β του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, ως εξής:

 

{α)α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,}

 

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό του Δημοσίου.}

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις

 

{, καθώς και των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται με ευθύνη των εργαζομένων.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, από 01-01-2012 σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους. Εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κατά την ως άνω ημερομηνία εργαζόμενος πληρούσε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία με διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 01-01-2012.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, ως εξής:

 

{Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.