Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12/12/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως ισχύει.

 

Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη.

 

Κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον καθορισμό ενιαίου ποσού, ως προς τη συνδρομή, τα κριτήρια ανά κατηγορία υπόχρεων ως προς τον κύκλο εργασιών και τη νομική μορφή αυτών, τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Επιμελητήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

2. Από την 01-01-2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του νόμου 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α/2004), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών τροποποιείται ως εξής:

 

{Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 24.000,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης τροποποιείται ως εξής:

 

{Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των 2.400,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.}

 

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των 2.400,00 €, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των 30,00 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.