Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών οδών ορίζεται σε δραχμές ανά χιλιόμετρο μελέτης οδού βάσει του τύπου:

 

Eqn007

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος της αμοιβής Α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

Όπου:

 

α) π: συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού κατά τα διαλαμβανόμενα στο εγκεκριμένο τεύχος 103/Ι-Β του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως εξής:

 

α)α) Για οδούς τύπου Ε - Ζ και Η π=1

α)β) Για αρτηρίες τύπου Δ - Γ και Β π=1,30

α)γ) Για αυτοκινητοδρόμους διπλού κλάδου χωρίς τις παράλληλες οδούς οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα π=1,60

α)δ) Για αυτοκινητοδρόμους δύο κλάδων σε ανισοσταθμία και με παράλληλους κλάδους, χωρίς τις παράλληλες οδούς οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα π=1,90.

 

β) ρ: συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος κάθε οδού που μελετάται ως εξής:

β)α) Για μήκος L από 0 έως 1 km σταθερό ρ=2

β)β) Για μήκος L από 1 έως 5 km ρ=2,25 - 0,25 L

β)γ) Για μήκος L πάνω από 5 km σταθερό ρ=1

β)δ) Για την περίπτωση τ οδού με πολλά οδικά τμήματα, δευτερεύοντες δρόμους που αποκαθίστανται, παράλληλους δρόμους κ.λ.π., τότε για κάθε κατηγορία οδών της προηγούμενης περίπτωσης α, υπολογίζεται ένας μέσος συντελεστής ρ από τον τύπο:

 

Eqn008

 

όπου:

 

L1: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και

ρ1: ο αντίστοιχος συντελεστής ρ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

γ) σ: συντελεστής που εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες ως εξής:

γ)α) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0-5%) σ=1,00

γ)β) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) σ=1,20

γ)γ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις 20-50%) σ=1,40

γ)δ) Για έδαφος εξόχως ορεινό (κλίσεις άνω του 50%) σ=1,70

 

δ) Κ: συντελεστής που εξαρτάται από την κάλυψη ως εξής:

δ)α) Για έδαφος γυμνό ή ελαφρώς δασωμένο Κ=0

δ)β) Για ζώνη διαβιβάσεως, καλυμμένη με δέντρα ή οποιασδήποτε φύσεως θάμνων τέτοιας πυκνότητας και ύψους ώστε να παρεμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, Κ=5.500 (δραχμές ανά χιλιόμετρο οδού).

δ)γ) Για εξαιρετικά πυκνή δάσωση, τέτοια ώστε να απαιτούνται εργασίες διανοίξεως διαδρόμων ή συνεχείς μετατοπίσεις του άξονα της χάραξης, Κ=10.000 (δραχμές ανά χιλιόμετρο οδού).

 

ε) λ: ο συντελεστής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4.

 

2. Οι ανωτέρω προσαυξήσεις του εδαφίου δ) της παραγράφου 1 του παρόντος λόγω κάλυψης, αναφέρονται στο κατά το κατωτέρω άρθρο 26, 3ο στάδιο μελέτης (εργασίες χάραξης υπαίθρου ή μελέτη εφαρμογής) και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο στάδιο αυτό μη υπαγόμενες στην ποσοστιαία κατανομή του άρθρου 27, υπολογίζονται δε επί του πραγματικού μήκους, του καλυμμένου κατά περίπτωση εδάφους, που προκύπτει από το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού που έχει συνταχθεί.

 

3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως:

 

α) Για την αναγνώριση: Το μήκος όλων των λύσεων που μελετήθηκαν σύμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη, όπως επίσης και των παραλλαγών που διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν από την μελέτη και κρίνονται από τον Εργοδότη αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή της ικανοποιητικότερης λύσης.

 

Οι προς πληρωμή μελετημένες λύσεις όδευσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της αμοιβής τους:

 

α)α) Κύριες λύσεις (μία για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 27.

α)β) Δεύτερες λύσεις (μία για κάθε κύρια λύση) που αμείβονται με τα 3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.

α)γ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μισό της αμοιβής της κύριας λύσης.

 

β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το τμήμα που μελετήθηκε κατά τη μηκοτομή της όδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Στις περιπτώσεις βελτίωσης υφιστάμενης οδού εφαρμόζεται επί της τιμής Α η προσαύξηση του άρθρου 54.

 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης αναγνώρισης (ή η όλη μελέτη περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε η αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.