Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 76b

Άρθρο 76Β: Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 

2. Το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων ασκεί, ιδίως τις έξης Αρμοδιότητες:

 

α) Παρακολουθεί την εργασία των διυπουργικών επιτροπών και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα θέματα των συνεδριάσεων τους και τις αποφάσεις τους,

 

β) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, καθώς και στις διυπουργικές Επιτροπές, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα και ειδικότερα προετοιμάζει τους φακέλους, καταρτίζει και κοινοποιεί την Ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν προς συζήτηση ή απαιτούν λήψη αποφάσεων από τα παραπάνω όργανα και τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων αυτών,

 

γ) ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων,

 

δ) παρακολουθεί την Ημερήσια διάταξη νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα,

 

ε) παρακολουθεί την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων που προβλέπονται σε Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων,

 

στ) παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητας του.

 

ζ) παρακολουθεί το νομοπαρασκευαστικό έργο και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και υποστηρίζει τα αρμόδια, κάθε φορά, Υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

η) είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο.

 

θ) παρακολουθεί την εξέλιξη τυχόν διαδικασιών παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα,

 

ι) παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.