Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 273

Άρθρο 273: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως εργασίες νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια δημόσια έργα όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984.

 

2. Με διατάγματα θα καθοριστούν ειδικότερα, εφόσον απαιτείται, τα θέματα τα σχετικά με: α) την κατάρτιση των μελετών, β) την αποδοχή των μελετών, έργων προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών από τα αρμόδια όργανα των δήμων, των κοινοτήτων και των τοπικών συμβουλίων.

 

3. Επίσης προκειμένου για προμήθειες, εργασίες ή μεταφορές με διατάγματα θα καθοριστούν ειδικότερα, εφόσον απαιτείται, τα θέματα τα σχετικά με:

 

α) τους όρους της συμμετοχής, τις διακηρύξεις και τις δημοσιεύσεις,

β) τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την έγκριση των αποτελεσμάτων τους, εφόσον η έγκριση προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα,

γ) τη σύνταξη των συμβάσεων,

δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εκτελέσεώς τους,

ε) τους συγκριτικούς πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού των νέων τιμών μονάδας,

στ) την παραλαβή των προμηθειών,

ζ) τη διαδικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των διαφορών που δημιουργούνται,

η) τη σύσταση συγκρότηση και λειτουργία των αναγκαίων για τα ανωτέρω θέματα συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και

θ) κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις διατάξεις τούτου του κεφαλαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.