Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Νέος καθορισμός ορίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν γίνεται νέος καθορισμός των ορίων δήμων και κοινοτήτων, εφόσον τα όρια αυτά έχουν καθορισθεί με έκθεση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο ή με αμετάκλητη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνει Νέος καθορισμός ορίων αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος ή αν χαθεί η έκθεση της επιτροπής που δεν έχει προσβληθεί στο διοικητικό δικαστήριο ορίων, ή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, ή η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων, ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου καθώς και αν έχει χαθεί η έκθεση της επιτροπής που έχει επικυρωθεί με απόφαση των δικαστηρίων αυτών όταν η απόφαση αυτή δεν περιέχει την περιγραφή των ορίων. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία για τον καθορισμό των ορίων αρχίζει με την έκδοση νέας εκθέσεως της αρμόδιας επιτροπής ή συνεχίζεται με την έκδοση αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η απώλεια της εκθέσεως ή της δικαστικής αποφάσεως αποδεικνύεται ιδίως με γραπτές πιστοποιήσεις των δημάρχων και των προέδρων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων, του ειρηνοδίκη, του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

4. Σε περίπτωση που με την έκθεση της επιτροπής ορίων ή την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου έχουν υπαχθεί στα διοικητικά όρια του δήμου ή κοινότητας οικισμοί, απογεγραμμένοι ή μη αυτοτελώς, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο διάταγμα αναγνώρισης ή προσάρτησης του δήμου ή της κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου έχουν υπαχθεί επιτρέπεται με πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή, Νέος καθορισμός ορίων από την Επιτροπή ορίων δήμων και κοινοτήτων ή από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, κατά περίπτωση.

 

5. Επιτρέπεται με πρόταση του περιφερειακού διευθυντή ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου δήμου ή κοινότητας Νέος καθορισμός ορίων από την Επιτροπή ορίων δήμων και κοινοτήτων ή από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο κατά περίπτωση, όταν με μέριμνα του Κράτους μεταφερθεί οικισμός ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοικητική Περιφέρεια του όμορου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφόσον εγκαταστάθηκε σ' αυτόν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του οικισμού.

 

Ο Νέος καθορισμός ορίων χωρεί, εφόσον αυτοί που εγκαταστάθηκαν στο νέο οικισμό εξακολουθούν να είναι δημότες του δήμου ή κοινότητας από όπου μεταφέρθηκαν, η δε θέση του νέου οικισμού επιτρέπει τη διατήρηση της εδαφικής συνέχειας της διοικητικής Περιφέρειας καθενός από τους όμορους οργανισμούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.