Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιτροπή ορίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όρια της Περιφέρειας κάθε δήμου ή κοινότητας καθορίζονται με πρωτοβουλία της διοικήσεως ή ύστερα από αίτηση κάποιου από τους ενδιαφερόμενους δήμους ή κοινότητες, από επιτροπή που συγκροτεί ο περιφερειακός διευθυντής. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον ειρηνοδίκη ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, τους δημάρχους η προέδρους των ενδιαφερομένων δήμων ή κοινοτήτων και ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο του κάθε ενδιαφερομένου δήμου ή κοινότητας, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνείται να τους υποδείξει, οι σύμβουλοι ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Αν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι ή κοινότητες υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία του ίδιου νομού, ο Περιφερειακός Διευθυντής ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία διαφόρων νομών, τον ειρηνοδίκη ορίζει και την επιτροπή συγκροτεί ο Περιφερειακός Διευθυντής που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Σε περίπτωση που μέλη της επιτροπής απουσιάζουν ή αρνούνται να λάβουν μέρος στις εργασίες της, η επιτροπή συνέρχεται και αποφασίζει νομίμως, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και δύο από τα μέλη της.

 

2. Οτιδήποτε αφορά τις συνεδριάσεις της επιτροπής, την επιτόπια μετάβαση των μελών της, καθώς και τη σύνταξη, την υποβολή και την κοινοποίηση της εκθέσεως, θα καθοριστεί με διάταγμα.

 

3. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των εκθέσεων της επιτροπής ορίων στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.

 

4. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

 

5. Η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2130/1993, προκειμένου για αιτήσεις δήμων και κοινοτήτων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στους αρμόδιους νομάρχες για νέο καθορισμό των ορίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ολοκληρώνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή.

 

Η απόφαση του περιφερειακού διευθυντή, εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής που αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο και ένα μηχανικό που ορίζονται από τον περιφερειακό διευθυντή με τους αναπληρωτές τους και τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων.

 

Ο περιφερειακός διευθυντής παραπέμπει την αίτηση στην πιο πάνω επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του διοικητικού υπαλλήλου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του διοικητικού υπαλλήλου, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής. Ο περιφερειακός διευθυντής μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της γνώμης της επιτροπής αποφασίζει αιτιολογημένα για την αίτηση και, σε περίπτωση αποδοχής, παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή ορίων για να αποφασίσει σχετικά και να προσδιορίσει τα νέα όρια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.