Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 115 παράγραφος 3 και τοιχοκολλείται στο δημοτικό κατάστημα, κατά το οριζόμενα στο άρθρο 96 παράγραφος 6.

 

Οι Αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος.

 

2. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων για τα πιο πάνω αντικείμενα δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 146. Για τη δημοσίευση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό από υπάλληλο του δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου διαμερίσματος μέσα σε δέκα ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στον περιφερειακό διευθυντή και στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 99 για τα κωλύματα συμμετοχής στη συνεδρίαση εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων.

 

3. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων για τα πιο πάνω αντικείμενα είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 181 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

5. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του δημοτικού διαμερίσματος. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο δημοτικό διαμέρισμα έως το τέλος Ιουλίου.

 

6. Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων του διαμερίσματος για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στη δημαρχιακή επιτροπή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

7. Η δημαρχιακή επιτροπή εξετάζει: α) αν οι συνολικές Δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων του διαμερίσματος υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε διαμέρισμα, β) αν οι Δαπάνες αφορούν τις Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο διαμέρισμα και γ) αν οι Δαπάνες είναι νόμιμες. Η δημαρχιακή επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β' και γ' προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

 

8. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών διαμερισμάτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου τον οποίο συντάσσει η δημαρχιακή επιτροπή κατά το άρθρο 219 παράγραφος 1. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

 

9. Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικού διαμερίσματος, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στη δημαρχιακή επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

 

10. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον εφημερίδα, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 115 παράγραφος 3, μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων.

 

11. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος: α) εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, β) εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό εξόδων για το δημοτικό διαμέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

 

12. Στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος παρέχονται από το δήμο έξοδα παραστάσεως που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.