Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 231

Άρθρο 231: Εκποίηση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για προφανή ωφέλεια του δήμου ή της κοινότητος, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και εγκρίνεται από το νομάρχη. Η προφανής ωφέλεια βεβαιώνεται με την ίδια απόφαση.

 

2. Ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποιήσεως αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπόλοιπου αυτού για την κάλυψη υποχρεωτικών αναγκών.

 

3. Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία, και η πράξη κατακυρώσεως ελέγχεται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη.

 

4. Κάθε παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται σε τούτο το άρθρο, συνεπάγεται, απόλυτη ακυρότητα της εκποιήσεως. Καμία αξίωση δεν δημιουργείται κατά του δήμου ή της κοινότητας από την ακυρότητα αυτή.

 

5. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο, σε άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κ.λ.π.) για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους.

 

6. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

7. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και για κατηγορίες συνεταιρισμών, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με τα ίδια διατάγματα μπορούν να προσδιορίζονται και οι προϋποθέσεις της απευθείας εκποίησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.