Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 190

Άρθρο 190: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες μπορούν, με απόφαση καθενός από τα δημοτικά ή κοινοτικά τους συμβούλια, να συστήσουν σύνδεσμο δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων για την κοινή εκτέλεση και συντήρηση έργων, την προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την παροχή υπηρεσιών, που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την

ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.

 

2. Η απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων περιέχει το σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα τους καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλει κάθε χρόνο ο

κάθε δήμος ή η κάθε κοινότητα.

 

3. Ο νομάρχης, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν τη σύσταση του συνδέσμου, εκδίδει σχετική πράξη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα συμβούλια, ορίζεται και η έδρα του συνδέσμου.

 

4. Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα δήμο ή για μία κοινότητα ή συμμετοχή σε σύνδεσμο του ίδιου νομού, που έχει συσταθεί, εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Αν στο σύνδεσμο μετέχει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των δήμων και των κοινοτήτων του νομού.

 

β) Αν αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και

 

γ) Αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

 

5. Τα συμβούλια των δήμων και κοινοτήτων που μετέχουν στο σύνδεσμο μπορούν, με απόφαση που λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 3, να διευρύνουν το σκοπό, να παρατείνουν τη διάρκεια και να μεταφέρουν την έδρα του συνδέσμου, καθώς και να αυξήσουν τις εισφορές των μελών του πέρα από τα όρια της συστατικής πράξης.

 

Η συμμετοχή νέου δήμου ή κοινότητας σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό μέλους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερόμενου δήμου ή της ενδιαφερόμενης κοινότητας και

αποδεχθεί την απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αρνείται αδικαιολόγητα, με οποιοδήποτε τρόπο, να αποδεχθεί τη συμμετοχή στο σύνδεσμο ενός δήμου ή μιας κοινότητας, η συμμετοχή αποφασίζεται από το νομάρχη, αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου. Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αρνείται αδικαιολόγητα με οποιοδήποτε τρόπο να αποδεχθεί την αποχώρηση από το σύνδεσμο ενός δήμου ή μιας κοινότητας, η αποχώρηση αποφασίζεται από το νομάρχη, αν αυτή δεν βλάπτει τα συμφέροντα των κατοίκων του δήμου ή της κοινότητας που αποχωρεί και δεν παρεμποδίζει την περαιτέρω λειτουργία του συνδέσμου και την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί.

 

6. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων όμορων νομών, για τη συμμετοχή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών, την παράταση της διάρκειας, την αύξηση των εισφορών των μελών του συνδέσμου προς αυτόν και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του συνδέσμου εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του συνδέσμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

7. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων μη όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών ή για την παράταση της διάρκειας του συνδέσμου αυτού, για τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του και για την αύξηση της εισφοράς των μελών του προς αυτόν, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο νομάρχης στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.