Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 18a

Άρθρο 18Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Παλιννοστούντες ομογενείς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια γίνονται δημότες στο δήμο ή την κοινότητα που προστίθενται να εγκατασταθούν. Η διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία αναφέρονται τα περιστατικά και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν.

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο δημοτολόγιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Με την αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τη μεταγλώττιση του ονόματος και του επωνύμου του στην ελληνική γλώσσα, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή οπωσδήποτε αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή αυτού στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο.

 

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, απαιτείται αίτηση και των δύο συζύγων και γίνεται μεταγλώττιση με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις , του επωνύμου και του ονόματος και των δύο συζύγων, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους , που πρόκειται να εγγραφούν στην ίδια οικογενειακή μερίδα. Αν τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται να συναινέσουν και αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ήδη εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια παλιννοστήσαντες ομογενείς, εφόσον υποβληθεί από αυτούς σχετική αίτηση.

 

Στην περίπτωση αυτήν ο νομάρχης αποφασίζει για τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο και την απόφασή του αυτή κοινοποιεί στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα για την καταχώριση αυτών στο δημοτολόγιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Ομογενείς παλιννοστούντες που έγιναν δημότες σε κάποιο δήμο ή κοινότητα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την μεταδημότευση σε άλλο δήμο ή κοινότητα της προτίμησής τους, στον οποίο εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα παλιννοστούντων, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18, χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 18Α προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 18Α καταργήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.