Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τεχνικές επωνυμίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πας ο ασκών εν Ελλάδι οιασδήποτε φύσεως τεχνικό επάγγελμα υποχρεούται όπως εντός εξ μηνών από της ενάρξεως των εργασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναγγείλει τούτο δια των κατά τόπους νομομηχανικών προς το Επιμελητήριον, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμον και την κατοικία αυτού ή των μελών της εταιρίας ή των διοικητών της ανωνύμου εταιρίας, εφόσον πρόκειται περί εταιριών, ως και πάσαν άλλη πληροφορία σχετιζόμενη προς τις σπουδές και την επιστημονική κατάρτιση του αναγγελλόμενου, την τεχνική ή εταιρική επωνυμία υφ' ην διεξάγεται η εργασία, την έδρα και το είδος της εργασίας, τους κλάδους αυτής, το διακριτικό σημείον από άλλων ομοίων επωνυμιών, και προκειμένου περί εταιρίας τα κεφάλαια αυτής.

 

2. Προκειμένου περί εταιρίας την υποχρέωσιν της αναγγελίας υπέχει προσωπικώς ο διευθυντής.

 

3. Πάσα μεταβολή επερχόμενη εις τα αναγγελθέντα ως άνω στοιχεία γνωστοποιείται επίσης εντός δύο μηνών αφ' ης λάβει χώρο.

 

4. Επί τη βάσει των κατά τα ανωτέρω αναγγελιών, τα Επιμελητήριον τηρεί ίδιον βιβλίον των τεχνικών επωνυμιών, όπερ είναι τοις πάσι προσιτό. Το βιβλίον τούτο περιέχει τον αριθμόν και την χρονολογία της εγγραφής και τα στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου αναγραφόμενα στοιχεία.

 

5. Παραλειπόμενης αναγγελίας τινός, το Επιμελητήριον προβαίνει εξ επαγγέλματος εις την στο οικείο βιβλίο καταχώριση της σχετικής επωνυμίας.

 

6. Δια πάσαν εσφαλμένη εγγραφή επιτρέπεται προσφυγή εις τον πρόεδρο των πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας του προσφεύγοντος, όστις δικάζει κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν, άνευ κλήσεως του Επιμελητηρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.