Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Ειδικότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος χωρίς Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρούνται σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 512/1991 (ΦΕΚ 190/Α/1991).

 

2. Επίτιμα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της, Έλληνες και ξένοι υπήκοοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

3. Ομότιμα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος γίνονται τα τακτικά μέλη του μετά την συνταξιοδότηση τους από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 

4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:

 

α) όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη

 

β) όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του.

 

5. Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

α) πολιτικών μηχανικών,

β) αρχιτεκτόνων μηχανικών,

γ) μηχανολόγων μηχανικών,

δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών,

ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών,

στ) χημικών μηχανικών,

ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών,

η) ναυπηγών μηχανικών,

θ) ηλεκτρονικών μηχανικών,

ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,

ι)α) μηχανικών περιβάλλοντος,

ι)β) μηχανικών ορυκτών πόρων,

ι)γ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μπορεί να ανακαθορίζονται οι ειδικότητες αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

6. Ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που έχει έτσι ενταχθεί έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.