Προεδρικό διάταγμα 24/5/85 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εμπορικές αποθήκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση εμπορικών αποθηκών καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφανείας του.

 

β) Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 με μέγιστο ύψος 7,50 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος έδαφος. Το ανωτέρω ύψος μπορεί να φθάσει έως 11 m όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα.

 

γ) Ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου ορίζεται σε 0,2.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο.

 

ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου φορέα και γνωμοδότηση του περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επιτρέπεται παρέκκλιση του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης.

 

στ) Με την ίδια διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης ε', επιτρέπεται κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β':

 

η αύξηση του ύψους μέχρι 15 m.
η αύξηση του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του γηπέδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 8.000 m2 και οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 20,00 m

 

Σε περιοχές που ισχύουν ειδικές διατάξεις αυτές κατισχύουν των ανωτέρω.

 

ζ) Στην περίπτωση ανέγερσης εμπορικών αποθηκών κατακορύφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 40% της επιφανείας του γηπέδου και ο συντελεστής δόμησης σε 0,4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 11-01-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 33/Δ/1994) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.