Προεδρικό διάταγμα 24/4/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός των ορίων οικισμού γίνεται αναλόγως της κατηγορίας τους ως εξής:

 

α) Για οικισμούς περιαστικούς ή παραλιακού ή τουριστικούς ή δυναμικού ή αξιόλογους συνεκτικούς, το όριο ορίζεται από τη γραμμή που περιβάλλει τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού καθώς και τα όρια το δυνατόν να προσδιορίζουν ενιαία έκταση του οικισμού και να περιλαμβάνει τα συνεκτικά τμήματα, τις τυχόν περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια και περιοχές του οικισμού με αραιότερη δόμηση που στο σύνολο αποτελούν το διαμορφωμένο πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Τα όρια του οικισμού για να συμπεριλάβουν τις παραπάνω περιοχές με αραιότερη δόμηση δεν εκτείνονται κατά κανόνα πέραν των 100 m από τα όρια των συνεκτικών τμημάτων του οικισμού.

 

Συνεκτικό τμήμα οικισμού νοείται το τμήμα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδομές, οι οποίες δεν απέχουν μεταξύ τους ανά δύο, απόσταση μεγαλύτερη από 40 m.

 

Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα ανεξάρτητα από τη χρήση του με εμβαδόν τουλάχιστον 10 m2.

 

Ειδικά όλοι οι οικισμοί του Νομού Αττικής οι οποίοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού, οριοθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση (α).

 

β) Για τους λοιπούς οικισμούς το όριο τους προσδιορίζεται από ακτίνα μέχρι 800 m από το κέντρο του οικισμού για μεγάλους οικισμούς, μέχρι 500 m για μεσαίους και μέχρι 300 m για μικρούς οικισμούς. Στα πιο πάνω όρια δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

Ειδικά για οικισμούς μεσαίους και μικρούς, εφόσον τα όρια 500 m και 300 m περιορίζονται σημαντικά λόγω εξαίρεσης των ανωτέρω εκτάσεων, μπορεί τα όρια να επεκταθούν μέχρι τα 800 m, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

Σε οικισμούς που έχουν καθορισθεί ως στάσιμοι με απόφαση Νομάρχη, σε εφαρμογή διατάξεων του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982), το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα 800 m από το κέντρο του οικισμού, με επιφύλαξη των διατάξεων της παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

Εάν πέρα από τα 800, 500, 300 m υπάρχει τμήμα του οικισμού συνεκτικό ή διάσπαρτο, τότε εάν μεν τούτο βρίσκεται σε επαφή με το όριο του οικισμού, περιλαμβάνεται σ' αυτό. Εάν το παραπάνω συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα δεν είναι σε επαφή με το όριο του οικισμού, τότε τούτο θεωρείται ότι αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του οικισμού, έξω από το παραπάνω όριό του και εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως τροποποιούνται με το παρόν διάταγμα.

 

Ως συνεκτικό τμήμα και ως οικοδομή θεωρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1)α του ίδιου άρθρου. Ως διάσπαρτο τμήμα οικισμού νοείται το τμήμα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδομές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους ανά δύο απόσταση το πολύ 80 m.

 

Τα όρια οικισμού επίσης, μπορούν να μετατίθενται κατά μικρή απόσταση μόνο όταν πρόκειται να ταυτιστούν με σημαντικό φυσικό ή τεχνητό, εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο του περιβάλλοντος ή να συσχετιστούν με εύκολα αναγνωρίσιμα και μεταξύ τους ορατά φυσικά ή τεχνητά ορόσημα, όπως διασταυρώσεις οδών, γέφυρες κ.λ.π.

 

Ως κέντρο του οικισμού ορίζεται το πρωτεύον κέντρου του, το οποίο συγκεντρώνει τις κύριες κοινωνικές λειτουργίες, όπως πλατεία, εκκλησία, σχολείο, κοινοτικό κατάστημα, εμπορικές εγκαταστάσεις.

 

Όταν δεν υπάρχει κέντρο που να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω τότε εφαρμόζεται το γεωμετρικό κέντρο της περιοχής του οικισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Α. Εντός των ορίων οικισμών δεν περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

 

α) Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές.

 

β) Καλυπτόμενες από προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις προστασίας ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών διατηρητέων μνημείων και περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

 

γ) Λατομικές ζώνες αδρανών υλικών και περιοχών ασφαλείας πυλώνων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

δ) Εκτάσεις που αποτελούν φυσική κληρονομιά κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981).

 

ε) Ζώνες πλάτους 200 m από τον άξονα υπεραστικών τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου.

 

στ) Περιοχές γεωλογικά ή εδαφοτεχνικά ακατάλληλες για δόμηση.

 

Β. Επίσης δεν περιλαμβάνονται κατά κανόνα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι εξής εκτάσεις:

 

α) Υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις μεγάλης παραγωγικής σημασίας για τον οικισμό, σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής.

 

β) Υφιστάμενες ή νομοθετημένες χρήσεις εμφανώς ασυμβίβαστες με τη χρήση κατοικίας κατά το προεδρικό διάταγμα 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

γ) Ζώνες που το πλάτος τους κυμαίνεται:

 

μεταξύ 80 - 120 m από τον άξονα επαρχιακής ή εθνικής οδού εκτός των αναφερομένων στην παραπάνω περίπτωσης ε'.
περί τα 500 m από σημαντικό αρχαιολογικό ή ιστορικό τόπο.
περί τα 50 m από τα όρια βάλτου, χειμάρρου ή από σιδηροδρομική γραμμή.

 

Οι παραπάνω αποστάσεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις όπου μέρος του οικισμού διάσπαρτο ή συνεκτικό εμπίπτει στις ζώνες αυτές.

 

δ) Ζώνες με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα που αναφέρονται σε ασφάλεια, υγιεινή, κυκλοφορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

3. Ειδικά για τους οικισμούς που έχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1)β του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρεθεί των παραλιακών (βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 500 m από τον αιγιαλό και σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 100 m) στον προσδιορισμό της περιοχής του ορίου του οικισμού, προς την κατεύθυνση της παραλίας πρέπει μέσα στα όρια να εντάσσονται μόνο το ή τα συνεκτικά τους τμήματα.

 

4. Συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα του οικισμού που εκτείνεται εντός περιοχής ή ζώνης ακατάλληλης για οικιστική χρήση δεν εξαιρείται του ορίου.

 

5. Ζώνη η οποία δεν περιλαμβάνει διάσπαρτο ή συνεκτικό τμήμα οικισμού και η οποία αποκόπτεται από τον οικισμό με φυσικούς, τεχνητούς ή διοικητικούς φραγμού γύρω από τον οικισμό (ρέματα, χαράδρες, ακτές, λίμνες, βάλτοι, σημαντικοί οδικοί άξονες, σιδηροδρομικές γραμμές ή διοικητικά όρια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) δεν περιλαμβάνεται εντός των ορίων του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.