Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έγκριση της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανάθεση της μελέτης πραγματοποιείται με την έγκριση της ανάθεσης αυτής στο μελετητή που τελικά επιλέγεται. Ο εργοδότης μπορεί πάντοτε να μην αναθέσει τη μελέτη.

 

2. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και όλους τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται ή εγκρίνει τεύχος που τους περιλαμβάνει.

 

3. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης (τελική και μερικές), οι ποινικές ρήτρες για τυχόν υπέρβαση των προθεσμιών, τα τυχόν στοιχεία που χορηγούνται από τον εργοδότη, τα στάδια της μελέτης που θα εκπονηθούν, το τυχόν δικαίωμα του εργοδότη για λύση της σύμβασης μετά την περαίωση οποιουδήποτε σταδίου της μελέτης κατά το άρθρο 17 παράγραφος 3 του νόμου 716/1977, οι προθεσμίες για την έγκριση κάθε σταδίου μελέτης, η τυχόν δυνατότητα παραλαβής αποπερατωμένης μελέτης αυτοτελούς τμήματος έργου ή σταδίου αυτής, η τυχόν μεγαλύτερη προθεσμία για την έναρξη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 716/1977 και κάθε άλλο στοιχείο που ολοκληρώνει τη σύμβαση.

 

4. Στους παραπάνω όρους και για την περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 5 του άρθρου 11, περιλαμβάνεται και το πλαίσιο περιγραφής του τρόπου εκπόνησης της μελέτης του έργου που έχει επιλεγεί, το οποίο πλαίσιο μπορεί να είναι είτε αμιγώς προτεινόμενη λύση από τον επιλεγέντα μελετητή είτε και συνδυασμός αυτής με στοιχεία άλλων λύσεων. Στην περίπτωση αυτή οι όροι που εγκρίνονται προσδιορίζουν και τον προϋπολογισμό που λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977.

 

5. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 μόνο για προκαταρκτική μελέτη ορίζεται από το τεύχος της σύμβασης ότι λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του σταδίου της προκαταρκτικής έκθεσης που έχει εγκριθεί.

 

6. Η απόφαση έγκρισης της ανάθεσης της μελέτης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του εργοδότη, με αυτή δε ορίζεται το πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για να δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.