Προεδρικό διάταγμα 15/1/03

ΠΔ 15-01-2003: Χαρακτηρισμός της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης (νομού Αττικής) ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-01-2003: Χαρακτηρισμός της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης (νομού Αττικής) ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής, (ΦΕΚ 51/Δ/2003), 04-02-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την 34593/1108/236/1983 Υπουργική Απόφαση περί κηρύξεως των σπηλαίων της Ελληνικής Επικράτειας ως μνημεία και αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

4. Την 697/1999 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης Αττικής.

 

5. Τις 2/1998 (συνεδρία 19) και 2/1999 (συνεδρία 45) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

6. Την 16/2000 (πρακτικό 2) γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

7. Το 122/24 - 02 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Την 329/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-01-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.