Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 428

Άρθρο 428: Διαδικασία άρσης του κινδύνου σε επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Σε περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών (άρθρο 422 παράγραφος 2) την έκθεση συντάσσει επιτροπή που καταρτίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. Τρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση αντίγραφου της έκθεσης αυτής στον ιδιοκτήτη και τους ενοίκους η πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει ευθύς αμέσως στην κατεδάφιση της επικίνδυνης κατασκευής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης. Αν η επιτροπή διαπιστώσει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, ύστερα από σχετική μνεία στην έκθεσή της για την αμεσότητα του κινδύνου είναι δυνατό η εκκένωση και κατεδάφιση να συντελεστεί αμέσως.

 

2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους πολιτικούς μηχανικούς της Νομαρχίας, οι οποίοι υπηρετούν στον τόπο όπου βρίσκεται η επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή. Στην ανάγκη τα δύο μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μηχανικοί των δήμων ή κοινοτήτων ή στην ανάγκη και ιδιώτες. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και έλλειψης πολιτικών μηχανικών στην περιοχή τα δύο μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι και αρχιτέκτονες ή και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, σε έσχατη δε ανάγκη και εμπειροτέχνες από τους πιο δόκιμους.

 

3. Την επιτροπή διορίζει ο νομάρχης σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της πολεοδομικής υπηρεσίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Είναι δυνατό να ορίζεται επιτροπή για κάθε περιοχή του νομού ανάλογα με τις αποστάσεις και τα συγκοινωνιακά μέσα, καθώς και να ορίζονται περισσότερα μέλη της, ώστε σε περίπτωση ανάγκης η σύνθεσή της να είναι πάντα ταχεία και εξασφαλισμένη. Ο νομάρχης, σε συνεννόηση με τον παραπάνω προϊστάμενο της πολεοδομικής υπηρεσίας πρέπει να τηρούν πάντα πίνακα των καταλληλότερων προσώπων της περιφέρειάς τους που μπορούν να αποτελέσουν μέλη των επιτροπών αυτών και να επιμελούνται για τον έγκαιρο ορισμό των μελών, για την αντικατάσταση άλλων που έφυγαν ή για τον ορισμό καταλληλότερων.

 

4. Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές. Τα μέλη της επιτροπής καλούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους από την πολεοδομική υπηρεσία που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από ειδοποίηση. Όταν όμως πρόκειται για περιοχές πολύ απομακρυσμένες από την έδρα της πολεοδομικής υπηρεσίας και με δυσχερή συγκοινωνία και η καθυστέρηση από τη μετάβαση υπαλλήλου της πολεοδομικής υπηρεσίας για τη διαπίστωση της ανάγκης σύγκλησης της επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του προέδρου της κοινότητας, να καταστήσει αναπόφευκτη την πτώση του προφανώς επικίνδυνου κατασκευάσματος, τότε η οικεία κοινότητα, μπορεί να προσκαλεί την επιτροπή και μετά να εκτελεί τις αποφάσεις της. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό και τα τρία μέλη της επιτροπής να αποτελούνται από ιδιώτες μηχανικούς ή και εμπειροτέχνες στην ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης του επικίνδυνου κατασκευάσματος δικαιούται να αξιώσει την εξέταση του κατασκευάσματος από την επιτροπή, στην οποία μετέχει και εκπρόσωπος της υπηρεσίας, αν προβεί οικειοθελώς στην εκκένωση του επικίνδυνου και στην ασφαλή περίφραξη και προσωρινή υποστύλωση του, ώστε σε περίπτωση πτώσης να μη διατρέξουν κίνδυνο οι εντός αυτού και οι διαβάτες.

 

5. Για να είναι εκτελεστές οι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να είναι ομόφωνες. Τυχόν διαφωνία συνεπάγεται άμεση επανεξέταση από την επιτροπή μετά την αντικατάσταση τουλάχιστον των δύο μελών της ( σε περίπτωση δε ιδιωτών, των δύο ιδιωτών}. Αν και η δεύτερη επιτροπή διαφωνήσει το ζήτημα παραπέμπεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος αποφασίζει τελικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 426 παράγραφος 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.