Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών (άρθρα 1 παράγραφος 2 και 4) την έκθεση καταρτίζει επιτροπή καταρτιζόμενη κατά τα εφεξής οριζόμενα και μετά τριήμερο από της κοινοποιήσεως αντιγράφου της εκθέσεως αυτής στον ιδιοκτήτη και τους ενοίκους προβαίνει η Αστυνομική Αρχή στην κατεδάφιση της επικίνδυνης κατασκευής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ενστάσεως ή παρεμβάσεως. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, κατόπιν σχετικής περί τούτου μνείας στην έκθεσή της δύναται η εκκένωση και κατεδάφιση να συντελεσθεί παραχρήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους και έναν ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

3. Την επιτροπή διορίζει ο Νομάρχης σε συνεννόηση μετά του οικείου Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων, δύναται δε να ορίζεται ιδία τοιαύτη δι' εκάστην περιφέρεια, αναλόγως των αποστάσεων και των συγκοινωνιακών μέσων ως εκείνης και να διορίζονται περισσότερα μέλη αυτής, ώστε ανάγκης τυχούσης η σύνθεσις αυτής να είναι πάντοτε ταχεία και εξασφαλισμένη. Ο Νομάρχης σε συνεννόηση με τον οικείο Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων πρέπει να τηρούν πάντοτε πίνακα των καταλληλότερων προσώπων της περιφέρειας των, άτινα δύνανται να αποτελέσουν μέλη τοιούτων επιτροπών και να επιμελούνται του εγκαίρου διορισμού των μελών προς αντικατάσταση άλλων εκλιπόντων ή καταλληλότερων.

 

4. Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να γνωστοποιούνται εις τα Γραφεία Νομομηχανικών και σχεδίων πόλεων, τα υποτεταγμένα σε αυτά Γραφεία και τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, καλούνται δε αυτές προς ενάσκηση των καθηκόντων των υπό της τεχνικής υπηρεσίας, ενεργούσης είτε οίκοθεν είτε κατόπιν ειδοποιήσεως. Οσάκις όμως πρόκειται περί μερών λίαν απομακρυσμένων της έδρας της τεχνικής υπηρεσίας και δυσχερούς συγκοινωνίας και η εκ της μεταβάσεως υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας προς διαπίστωση της ανάγκης συγκλήσεως της επιτροπής καθυστέρησις δύναται κατά την κρίσιν της Αστυνομίας, να καταστήσει αναπόφευκτη την πτώση του προφανώς επικινδύνου κατασκευάσματος, η Αστυνομική Αρχή σε συνεννόηση με την οικεία Κοινότητα δύναται να προσκαλεί την επιτροπή και να εκτελεί ακολούθως τις αποφάσεις αυτής. Κατά τις περιπτώσεις αυτές δύνανται και τα τρία μέλη της επιτροπής να αποτελούνται εξ ιδιωτών μηχανικών ή και εμπειροτεχνών εν ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης του επικινδύνου κατασκευάσματος δικαιούται να αξιώσει παρά της αστυνομίας την εξέτασιν αυτού υπό της επιτροπής, ης μετέχει και αντιπρόσωπος της υπηρεσίας εάν προβεί οίκοθεν στην εκκένωση του επικινδύνου και εις την ασφαλή περίφραξη και προσωρινή υποστύλωση αυτού, ώστε εις περίπτωσιν πτώσεως να μη διατρέξουν κίνδυνο οι εντός αυτού και οι διαβάτες.

 

5. Ίνα είναι εκτελεστές οι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να ώσιν ομόφωνες. Τυχόν διαφωνία συνεπάγεται άμεση επανεξέταση υπό της επιτροπής μετά την αντικατάσταση τουλάχιστον των δύο μελών (εις περίπτωσιν δε ιδιωτών αυτών τούτων) αυτής. Εάν η δευτέρα επιτροπή διαφωνήσει, το ζήτημα παραπέμπεται εις τον οικείον Επιθεωρητή, όστις αποφαίνεται τελικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.