Προεδρικό διάταγμα 126/86 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αποδόσεις στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και τους Δήμους και Κοινότητες - Άδεια αποκόμισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τα ακαθάριστα έσοδα του Συνεταιρισμού που προέρχονται από την διάθεση προς εμπορία ή βιομηχανική μεταποίηση των δασικών προϊόντων από την εκμετάλλευση δημοσίων δασών αποδίδονται υπέρ:

 

α) Του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών:

 

1. Για τα καυσόξυλα και το ξύλο θρυμματισμού ποσοστό 5%.

 

2. Για την τεχνική ξυλεία όλων των κατηγοριών ποσοστό 12%.

 

β) Του Δήμου ή Κοινότητας στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται το δάσος, το τμήμα ή η συστάδα;

 

1. Για τα καυσόξυλα και το ξύλο θρυμματισμού ποσοστό 5%.

 

2. Τα ποσοστά που αποδίδονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών μπορεί να μειώνονται κατά 5% μέχρι 25%, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και η αξιοποίηση ορισμένων δασών υποβαθμισμένων ή δασών των οποίων οι συνθήκες εκμετάλλευσης είναι δυσμενείς και αντίξοες.

 

Η αναπροσαρμογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται με παράταση του οικείου Νομάρχη και εισήγηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

3. Όταν ο Συνεταιρισμός παραδίδει τα προϊόντα της εκμετάλλευσης του δάσους σε δική του μονάδα για πώληση ή περαιτέρω επεξεργασία ή σε συνεταιριστικό εργοστάσιο, στο οποίο ο ίδιος είναι μέτοχος, ο προσδιορισμός των υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστών γίνεται με βάση τις αγοραίες τιμές κατά κατηγορία του ισχύοντος πίνακα διατίμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 

4. Η καταβολή των ανωτέρω ποσοστών υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται μετά την σύνταξη των δελτίων και του πρωτοκόλλου καταμέτρησης και μετά τη διάθεση των δασικών προϊόντων.

 

Η δασική υπηρεσία μετά την καταβολή των υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσοστών, την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών καταθέσεως και την μετατόπιση ή μεταφορά των δασικών προϊόντων στο δασόδρομο ή την κορμοπλατεία του δάσους εκδίδει άδεια αποκόμισης των δασικών προϊόντων.

 

5. Τα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταβαλλόμενα ποσοστά υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών μειώνονται κατά 25% εφόσον ο Συνεταιρισμός εγκαθίσταται και πραγματοποιεί τις υλοτομίες την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο - Μάρτιο) και για τις ποσότητες που παράχθηκαν την περίοδο αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.