Προεδρικό διάταγμα 10/7/86f - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά τομείς I, II, III, IV, και V όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 

Α. Τομείς I, II, III, IV και τμήμα του τομέα V που περιλαμβάνουν την περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου κατά τον κανόνα και κατά παρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθοριστεί με τα από [ΒΔ] 23-02-1951 (ΦΕΚ 66/Α/1951), από [ΒΔ] 27-02-1957 (ΦΕΚ 37/Α/1957) και από [ΠΔ] 04-04-1979 (ΦΕΚ 266/Δ/1979) διατάγματα.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης κατά τομέα:

 

Τομέας I 2.0.
Τομέας II 1.6.
Τομέας III 1.2.
Τομέας IV 0,5.
Τμήμα του τομέα V 0,8.

 

4. Μέγιστο ύψος των κτιρίων κατά τομείς:

 

Τομέας I 15 m.
Τομέας II και III 12 m.
Τομέας IV 8,5 m.
Τομέας V 7,5 m με δυνατότητα αύξησης μέχρι 10.5 m μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

Β. Τομέας V κατά το τμήμα που περιλαμβάνει την περιοχή επέκτασης.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Υπήρχαν κατά τις 10-03-1982 και έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα μικρότερα των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τη 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

8. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου σε οικόπεδα με φυσική κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 15% μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να εγκρίνεται μέγιστο ύψος κτιρίων 10.5 m, μετρούμενο από τη χαμηλότερη στάθμη φυσικού εδάφους και υπό την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.

 

9. Επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια η κατασκευή στέγης, η οποία καλύπτει τουλάχιστον το 60% της συνολικής πραγματοποιήσεως κάλυψης του κτιρίου και έχει κλίση μεταξύ 25% έως 35%.

 

10. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis).

 

11. Απαγορεύονται οι εξωτερικές ασκεπείς σκάλες.

 

12. Απαγορεύεται η κατασκευή εξωστών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής περιμέτρου κάθε ορόφου των κτιρίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.