Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Υποχρέωσις των οικοδομούντων δια την ασφάλειαν του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η λήψις μέτρων τόσον δια την προστασία του κοινού, όσον και των ομόρων ιδιοκτησιών.

 

2. Δια την προστασία του κοινού επιβάλλεται,

 

α) Η περίφραξις του εργοταξίου,

β) η κατασκευή σανιδώματος εις ικανό ύψος άνωθεν του πεζοδρομίου και

γ) η αντιστήριξις των παρειών των ορυγμάτων εκσκαφής των υπογείων και θεμελίων προς την πλευρά των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) της πόλεως.

 

3. α) Η είσοδος του κοινού εντός του εργοταξίου απαγορεύεται. Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής οφείλει, όπως αναρτήσει επί της περιφράξεως του εργοταξίου πινακίδα φέρουσα την επιγραφήν απαγορεύεται η είσοδος.

 

β) Ομοίως απαγορεύεται η επίσκεψις ημιτελών οικοδομών άνευ της συνοδείας εντεταλμένου προσώπου του ιδιοκτήτου ή του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού.

 

γ) Δι' ατυχήματα που συμβαίνουν εις τα εισερχόμενα εις το εργοτάξιον ή εις τα εισερχόμενα εις ημιτελές κτίριον άτομα, παρά την τήρηση των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β, ουδεμίαν ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής.

 

4. Δια την προστασία των ομόρων ιδιοκτησιών επιβάλλεται η αντιστήριξις των γειτονικών οικοδομών ή υποθεμελίωση αυτών, καθ' ον τρόπον εκάστοτε απαιτείται, ευθύνη του επιβλέποντος το έργον μηχανικού και του αναλαμβάνοντος την εκτέλεσιν του έργου κατασκευαστού.

 

5. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, μετά τις εκσκαφές, δεν συνεχισθεί το έργον, επιβάλλεται όπως υπό ιδίαν ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού λάβει χώραν τασσομένης ευλόγου προθεσμίας υπό της αστυνομικής Αρχής επίχωση των εκσκαφέντων ορυγμάτων, προς αποτροπήν κινδύνου είτε της υγείας (λιμνάζοντα ύδατα, συγκέντρωσις ακαθαρσιών κ.λ.π.) είτε της ασφαλείας του κοινού ή των γειτονικών ιδιοκτησιών, είτε όταν εν γένει η διατήρησις αυτών απάδη προς τις απαιτήσεις εμφανίσεως του οικισμού.

 

6. Κατά την διενέργειαν εκσκαφών εντός των πόλεων και εν γένει κατοικημένων περιοχών δεν επιτρέπεται η χρήσις εκρηκτικών υλών πλην μόνον προκειμένου περί λίαν σκληρή εδάφους, μη δυναμένου να εκσκαφή δια συγχρόνων μηχανικών μέσων. Τούτο πιστοποιείται δι' υπευθύνου εγγράφου δηλώσεως δύο διπλωματούχων μηχανικών, η δε χρησιμοποίησις εκρηκτικών υλών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, ήτις και καθορίζει τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα δια το κοινόν και τις γειτονικές οικοδομές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.