Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Κλίμακες - Βαθμίδες - Ανελκυστήρες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Κύριες κλίμακες των κτιρίων:

 

1. Οι κοινόχρηστοι κλίμακες που εξυπηρετούν τους ορόφους των κτιρίων ως και οι τοίχοι που τους περιβάλλουν δέον όπως κατασκευάζονται εξ άκαυστου υλικού.

 

2. Εις κτίρια μεγάλης επιφανείας κατασκευάζονται περισσότερα κλιμακοστάσια κατά τρόπον ώστε ουδέν σημείον της κατόψεως των ορόφων ν' απέχει απόσταση, από του άξονος του κλιμακοστασίου, μεγαλύτερη των 30 m.

 

3. Εις κτίρια τριών και περισσοτέρων ορόφων το ελάχιστον καθαρόν πλάτος της κλίμακας ορίζεται εις 1,20 m εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερο.

 

4. Το ελάχιστον πλάτος των πλατύσκαλων ορίζεται εις 1,20 m μη συμπεριλαμβανομένου του πλάτους της απ' αυτού αρχομένης κατιούσας βαθμίδας.

 

5. Δια κτίρια που εξυπηρετούν μέγα αριθμόν προσώπων δύναται η Αρχή να ορίσει αριθμόν κλιμακοστασίων και πλάτος κλιμάκων μεγαλύτερο των δια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων.

 

6. Οι κλίμακες των ειδικών κτιρίων, δέον όπως κατασκευάζονται ευθύγραμμοι μετά πλατύσκαλων κατά πάσαν αλλαγή κατευθύνσεως της κλίμακας μη επιτρεπομένων των σφηνοειδών βαθμίδων.

 

7. Διάδρομοι που συνδέουν κλίμακες ή κλίμακες μετά εξόδων δέον όπως έχουν πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το πλάτος της κλίμακας.

 

8. Οι κύριες κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτών και περιλαμβάνονται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειο και εις όροφος επ' αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 m, επιτρέπεται όπως η κυρία κλίμακα ανόδου εις τον όροφο κατασκευάζεται ανοικτή και ασκεπής εντός του πλαγίου ή οπισθίου υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου υπό τον όρον, όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχει λιγότερο του 1 m από του ορίου του οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερο των 0,90 m.

 

Β) Κλίμακες υπηρεσίας εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου:

 

1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, οπισθίων ή πλαγίων, επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων υπηρεσίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 m προς εξυπηρέτησιν μόνον δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακας ισόγειο ορόφων. Εις την περίπτωσιν ταύτη εφ' όσον η στάθμη των βαθμίδων ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου φθάνει εις ύψος μεγαλύτερο του 1,50 m από της παρά την κλίμακα στάθμης φυσικής ή τεχνητής, του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, κατασκευάζονται αυτές κατά το υπέρ το ως άνω 1,50 m τμήμα αυτών εις απόσταση 1 m από των ορίων του οικοπέδου.

 

2. Κλίμακες υπηρεσίας που εξυπηρετούν περισσοτέρους των δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακας ισόγειο ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικές ενσωματούμενες εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

Γ) Κλίμακες εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου:

 

1. Κλίμακες υπηρεσίας που τοποθετούνται εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δέον όπως ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών ευρίσκονται εις απόσταση από μεν των ανοιγμάτων χώρων βοηθητικής χρήσεως ενός μέτρου τουλάχιστον από δε των ανοιγμάτων χώρων κυρίας χρήσεως εις απόσταση τουλάχιστον ίσης προς την απόσταση της ελευθέρας θέας διαφυλάσσοντας πάντοτε και του εύρους της ελευθέρας θέας των ανοιγμάτων, τηρουμένων και των διατάξεων του εδαφίου 1 της προηγουμένης παραγράφου Β.

 

2. Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούν περισσοτέρους των δύο υπέρ το ισόγειο ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικές ενσωματούμενες εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

3. Όταν επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρονται περισσότερα κτίρια τόσον παρά την οδό, όσον και εις εσωτερικόν του οικοπέδου, οι τυχόν μεταξύ αυτών κατασκευαζόμενες εξωτερικές κλίμακες, κύριες ή υπηρεσίας,δέον όπως απέχουν των έναντι αυτών κτιρίων απόσταση τουλάχιστον ίση προς την μεταξύ των κτιρίων απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση.

 

Δ) Κλίμακες εντός προκηπίου (πρασιών):

 

Εντός του υποχρεωτικώς αφιεμένου πλάτους των προκηπίων επιτρέπονται κλίμακες ανιούσες ή κατιούσες, χωρίς ουδέν στοιχείον αυτών να εξέχει από της γραμμής δομήσεως περισσότερον του 0,25 x Π, ένθα Π το πλάτος του υποχρεωτικώς αφιεμένου προκηπίου. Το συνολικόν ύψος των βαθμίδων ανιούσης κλίμακας μετρούμενο από της προ αυτής στάθμης του πεζοδρομίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 1 m.

 

Ε) Βαθμίδες επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως (οδών, πλατειών):

 

1. Ουδεμία απολύτως προεξοχή βαθμίδων επιτρέπεται από της γραμμής δομήσεως.

 

2. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εσώτερο της υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπομένης γραμμής δομήσεως τοποθέτησις βαθμίδων μέχρι της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται, όπου κατά την κρίσιν της Αρχής δεν δημιουργείται κίνδυνος δια το κοινόν και αισθητική ανωμαλία.

 

3. Κατιούσες βαθμίδες των κτιρίων επί των πεζοδρομίων απαγορεύονται απολύτως.

 

Εσωτερικές κατιούσες κλίμακες των κτιρίων δέον να άρχονται από αποστάσεως τουλάχιστον ενός μέτρου έσωθεν της γραμμής δομήσεως.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κλιμάκων αντικειμένων προς τις διατάξεις αυτής.

 

Προς αποτροπήν τυχόν υφισταμένου κινδύνου η Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμία εντός της οποίας πας υπόχρεος οφείλει να ενεργήσει ότι δει προς άρση του κινδύνου.

 

ΣΤ) Ανελκυστήρες:

 

Εις κτίρια έχοντα τρεις τουλάχιστον ορόφους υπέρ το ισόγειο είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις ενός κατ' ελάχιστον ανελκυστήρα δυνατότητας μεταφοράς ουχί ελάσσονος των 3 ατόμων.

 

Ζ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ΣΤ ως και των εδαφίων Α3 και Α4 του παρόντος άρθρου δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογήν επί καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει διατάξεων που προϊσχύσαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ζ προστέθηκε με την παράγραφο 49 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.