Νομοθετικό διάταγμα 321/69 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αναπληρωματικές πιστώσεις - αποθεματικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς πρόληψη ενδεχομένης ανεπάρκειας των στον προϋπολογισμό πιστώσεων, αναγράφονται υπό τον τίτλο Αποθεματικό εις τον προϋπολογισμό του Υπουργείου των Οικονομικών πιστώσεις:

 

α) Προς αναπλήρωση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των διαφόρων Υπουργείων, αίτινες άνευ επεκτάσεως των υπηρεσιών ή ήθελον βρεθεί εν ανεπάρκεια και

 

β) Προς αντιμετώπισιν μη προβλεπομένων εις τον Προϋπολογισμό εκάστου Υπουργείου εκτάκτων και επειγουσών δαπανών.

 

Οι δεκτικές αναπληρώσεως πιστώσεις κατονομάζονται εις πίνακα που συνάπτεται στον προϋπολογισμό, όστις διαρκούσης της εκτελέσεως αυτού δύναται να τροποποιείται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών.

 

2. Η κατά μεταφορά διάθεσις των εν τη προηγουμένη παραγράφω του παρόντος άρθρου πιστώσεων ενεργείται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και που ανακοινώνονται εις την Βουλή, εν απουσία δε ταύτη εις το Προεδρείον αυτής.

 

Δια την εκ του αποθεματικού διάθεση πιστώσεων προς αντιμετώπισιν δαπανών μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό, οι αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών εκδίδονται μετ' έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις κατονομάζουν τους ειδικούς φορείς και κωδικούς αριθμούς, εις επαύξηση των πιστώσεων των οποίων γίνονται οι εκ του αποθεματικού μεταφορές, ή καθορίζουν νέους, οσάκις πρόκειται περί δαπάνες μη δυνάμενες να καταλογισθεί εις τις στον προϋπολογισμό αναγραφόμενες.

 

3. Εις ειδικό πίνακα, που προσαρτάται εις τον απολογισμό, σημειώνονται και αιτιολογούνται οι κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους γενόμενες εκ του αποθεματικού μεταφορές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 113 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.